Rohacek Navrat 01
Návrat, o.z.

Laureát Roma Spirit

Ročník
2021
Kategória
Mimovládna organizácia
Kraj
Bratislavský
Mesto pôsobenia
Banská Bystrica, Bratislava, Prešov, Žilina
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Neziskový sektor

Nominácia za systematické a rozsiahle aktivity orientované na dieťa a jeho bezpečné vzťahy, či už vo vlastných alebo v náhradných rodinách. Osobitne za prácu s deťmi, rodičmi a rodinami, ktorým poskytujú odborné služby zamerané najmä na náhradnú rodinnú starostlivosť a pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v ohrození.

 

Za vznikom organizácie stoja Vladislav Matej a Marek Roháček, ktorý je súčasným predsedom Návratu o.z.

Občianske združenie Návrat vzniklo v roku 1993, pôvodne ako projekt. Ako jedna z mála organizácií na Slovensku sa zameriava na podporu výlučne rodinných modelov starostlivosti o opustené deti. V hľadaní rodín pre opustené deti sa organizácia zvlášť zameriava na tzv. “ťažko umiestniteľné deti”, ktorým sa štátnemu systému nedarí nájsť rodinu.

Návrat o.z. vyhľadáva a pripravuje náhradných rodičov, poskytuje sociálno-právne poradenstvo, vzdelávanie a terapeutickú podporu náhradným rodinám a rodinám v ohrození. Pri príprave na adopciu alebo pestúnstvo otvára so žiadateľmi otázku prijatia dieťaťa iného etnika, čo zväčša znamená prijatie rómskeho alebo polorómskeho dieťaťa. Snahou je viesť náhradných rodičov k tomu, aby hovorili s prijatými deťmi otvorene o ich pôvode a podporovali ich identitu. S rómskymi rodinami pracujú s rešpektom k ich kultúre, hodnotám a zvyklostiam, ale zároveň rovnako, ako s rodinami s majority.

Združenie pôsobí v štyroch mestách na Slovensku, v Bratislave, v Prešove, V Banskej Bystrici a v Žiline. Služby terénnej sociálnej práce pre rodiny v ohrození sú dostupné pre rodiny vo väčšine regiónov. Darí sa im preniknúť do nových regiónov, v ktorých sa úspešne spájajú mieste sily a zapájaním sa do pomoci rodinám cez obce a mestá, pomáhajúce organizácie a dobrovoľných podporovateľov.

So začiatkami zdrruženia sa spájajú Kluby náhradných rodín, svojpomocné skupiny náhradných rodičov, ktorých je v súčasnosti jedenásť. V roku 1996 predstavilo združenie tzv. profesionálnu náhradnú výchovu v rodine. Dnes žije v profesionálnych rodinách viac ako 1500 detí. Ročne pripravia v združení na adopciu a pestúnsku starostlivosť približne 100 náhradných rodičov. Sprevádzanie, poradenstvo a terapie poskytujú viac ako 300 náhradným rodinám a približne 450 deťom, ktoré v nich žijú. V roku 1999, ako prvá mimovládna organizácia na Slovensku, nadobudli povolenie na vykonávanie sociálnej prevencie, poskytovanie sociálneho poradenstva a v 2001 na vykonávanie vybraných činností sociálnoprávnej ochrany. V roku 2001 bola zavŕšená dlhodobá snaha o presadenie možnosti medzinárodnej adopcie prijatím Dohovoru o medzištátnych osvojeniach.

Združenie programovo šíri svoje skúsenosti a know-how v odborných kruhoch a pracuje s verejnou mienkou v snahe zvýšiť povedomie a citlivosť verejnosti k potrebám zraniteľných detí. Združenie prevádzkuje Infolinku nielen o adopcii a online poradňu www.navrat.sk. Počas šiestich rokov, medzi 1999 až 2005, iniciovali a odborne spolupracovali na tvorbe viac ako dvadsať filmov s tématikou vzťahov v rodine a náhradnej starostlivosti. Prispeli k zaradeniu Teórie attachmentu (pripútanie medzi rodičom a dieťaťom) do praktických programov pomoci rodinám a do vzdelávania pre odborníkov štátnych a mimovládnych organizácií, u nás aj v zahraničí. Spolupracovali na tvorbe Štandardov prípravy na náhradné rodičovstvo, ktoré sa uplatnili aj v Zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Návrat o.z. zastrešuje vzdelávanie ľudí v systéme ochrany detí na Slovensku. Vzdelávanie poskytujú aj pomáhajúcim profesionálom zo širokého spektra organizácií pracujúcich s rodinami a deťmi, ako sociálni pracovníci, psychológovia, vychovávatelia a v neposlednom rade i samotní rodičia. Venujú sa nastavovaniu a facilitovaniu odľahčovacej služby pre rodiny, ktoré čelia neprimeranej záťaži z prijatia detí so špeciálnymi potrebami. Prostredníctvom terénnej práce zvyšujú dostupnosť a adresnosť svojich služieb rodinám.

Víziou združenia je, že všetky opustené deti nájdu útočisko v ochotných rodinách a že rodiny s vážnymi problémami dostanú včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa v predstihu predišlo vážnemu strádaniu detí. Na realizácii aktivít združenia spolupracuje široký kolektív ľudí, sociálni pracovníci, psychológovia, laickí poradcovia, dobrovoľníci, pedagógovia, podporovatelia a v neposlednom rade náhradní rodičia.

Návrat, o.z., Bratislava_Laureát Roma Spirit 2021 v kategórii Mimovládna organizácia
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.