Spracovanie osobných údajov

Kontaktný formulár

Odoslaním formulára udeľujem podľa § 13, § 14 a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v platnom znení („Zákon“) súhlas prevádzkovateľovi ACEC so spracúvaním mojich vyššie uvedených osobných údajov, a to za účelom ich evidencie ako nominanta na ocenenie v rámci podujatia Roma Spirit 2023. Zároveň súhlasím s tým, aby vyššie uvedené údaje boli poskytnuté na ďalšie spracovanie nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovania nasledujúcemu sprostredkovateľovi: Prípravného výboru a Porota podujatia Roma Spirit 2023. Podľa § 19 Zákona sa týmto Prihlasovateľovi (ako dotknutej osobe) oznamujú pred získaním osobných údajov na účely ich spracúvania nasledujúce údaje: identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: ACEC; účel spracúvania osobných údajov: evidencia nominanta na ocenenie v rámci podujatia Roma Spirit 2023. (i) právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa § 13 ods. 2 písm. a) Zákona; doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje budú na uvedený účel uchovávané 10 rokov od udelenia súhlasu s ich spracovaním; požiadavka poskytnutia osobných údajov: poskytnutie osobných údajov je potrebné na zabezpečenie evidencie nominanta na ocenenie v rámci podujatia Roma Spirit 2023, pričom dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, bez ich poskytnutia však prevádzkovateľ nedokáže evidovať navrhovanú osobu ako nominanta na ocenenie v rámci podujatia Roma Spirit 2023; práva dotknutej osoby: právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to oznámením doručeným na: slovensko@romaspirit.sk, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo požadovať ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ďalej má právo namietať proti spracúvaniu, podať sťažnosť dozornému orgánu (resp. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR) ako aj právo na prenosnosť údajov a ďalšie práva v zmysle § 19 Zákona; zverejnenie osobných údajov: osobné údaje Prihlasovateľa nebudú zverejnené.