Spolupracujúca organizácia
Štátna vedecká knižnica v Prešove

„Som rada, že aj v tejto neľahkej situácii, v ktorej sme sa ocitli nielen na Slovensku, ale na celom svete, Roma Spirit stále myslí na tých, ktorí usilujú o zvyšovanie a zlepšovanie povedomia o rómskej menšine. Všetci, ktorí sa podieľajú na príprave nového ročníka, si zaslúžia poďakovanie, pretože za týchto obmedzujúcich podmienok súvisiacich s pandémiou to určite nie je ľahké. O to viac si treba ich prácu vážiť.“

Valéria Závadská, riaditeľka


Štátna vedecká knižnica v Prešova sa vďaka činnosti dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry stala laureátom 11. ročníka Roma Spirit 2019 v kategórii kultúra. Netradičné aktivity knižnice na poli dokumentovania a prezentácie rómskej kultúry a jej nositeľov presvedčili medzinárodnú porotu o zmysluplnosti tejto činnosti. A vzhľadom k tomu, že popri tejto práci spoznala množstvo osobností v oblasti rómskej kultúry a tradícií, je prirodzené, že súhlasila s ponukou partnerstva počas 12. ročníka Roma Spirit 2020. Touto spoluprácou chce podporiť aktivity v prospech rómskej národnostnej menšiny a motivovať jej predstaviteľov, a nielen ich, k činnostiam, ktoré budú podporovať inklúziu a spolunažívanie nielen v kultúre, ale aj iných oblastiach života.

Štátna vedecká knižnica v Prešove je kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedeckovýskumnej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti. Jej základným poslaním knižnice je zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby a podporovať celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj. Okrem tradičnej knižničnej práce realizuje špecifické činnosti ako je výskum dejín knižnej kultúry a dokumentácia najmä živých prejavov rómskej kultúry.

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry ako najmladší odborný organizačný útvar knižnice sa venuje spracovávaniu informácií o rómskej kultúry a ich prezentovaniu v digitálnom prostredí modernými technologickými prostriedkami. Jeho cieľom je aj touto formou predstaviť kultúrne dedičstvo rómskej minority, ktoré je súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska, aj Európy.