Štatút ocenenia

Štatút ocenenia ROMA SPIRIT

Štatút ocenenia ROMA SPIRIT je jediným záväzným dokumentom, ktorý usta­novuje pravidlá a  podmienky ocenenia. Detaily projektu Roma Spirit obsahuje Manuál ocenenia Roma Spirit.

Projekt Roma Spirit (ďalej len „Projekt“ alebo „ocenenie“) je zameraný na prezentáciu pozitívnych prínosov v prospech rómskeho etnika a ocenenie aktívnej snahy jednotlivcov a organizácií zlepšovať životné podmienky a plnohodnotne a dôstojne integrovať rómsku menšinu. Projekt Roma Spirit je verejným ocenením, zviditeľnením a prezentáciou aktivít, ktoré podporujú spoločenskú inklúziu a prinášajú efektívne a fungujúce riešenia problémov rómskej komunity. Zároveň Roma Spirit vytvára priestor na podporu sociálnej súdržnosti, rozvoja medzikultúrneho dialógu a elimináciu akýchkoľvek prejavov intolerancie.

Ciele projektu:

1. Verejné ocenenie jednotlivcov a organizácií, ktorí sa svojou každodennou prácou aktívne podieľajú na zlepšení postavenia Rómov.
2. Informovanie a propagácia aktivít organizácií a jednotlivcov zameraných na podporu integrácie rómskej menšiny na celonárodnej úrovni.
3. Rozvíjanie viacúrovňového dialógu medzi inštitúciami, organizáciami a jednotlivcami vo verejnom priestore.
4. Podpora budovania partnerstiev medzi organizáciami a jednotlivcami aktívnymi v oblasti podpory a prezentácie národnostných menšín.
5. Prezentácia a propagácia pozitívnych prínosov marginalizovaného rómskeho etnika prostredníctvom bohatej kultúrnej identity a tradícií ako neoddeliteľnej súčasti kultúrneho dedičstva.

Základné podmienky:

1. Autorom Projektu je Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ktorá má autorské práva a všetky ďalšie súvisiace práva chránené v súlade s platnými právnymi prepismi.
2. Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia Roma Spirit v Slovenskej republike. V prípade realizácie projektu Roma Spirit v ďalších krajinách Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) uzatvára s vyhlasovateľmi/organizátormi ocenenia Roma Spirit v danej krajine licenčnú zmluvu (ďalej len „Organizátor“).
3. Oficiálny názov podujatia sa uvádza Roma Spirit,  spolu s krajinou v ktorej sa projekt realizuje a s rokom, v ktorom je ocenenie udeľované.  V skrátenej forme je prípustné krajinu vynechať.
4. Organizátor:
4.1 môže ocenenie vyhlásiť samostatne alebo prizýva spoluvyhlasovateľov, na základe oslovenia môže prizvať jedného alebo viac spoluvyhlasovateľov;
4.2 aktívne pripravuje a vyhlasuje konkrétny ročník ocenenia a realizuje ho ako právnická osoba;
4.3 zmluvne zabezpečuje tretie strany.
5. Projekt je programovo koncipovaný ako vyhlásenie konkrétneho ročníka Roma Spirit, príjem prihlášok/nominácií – projektov, výber finálových nominácií (tri v každej vyhlásenej kategórii) a vyhlásenie víťazov v jednotlivých kategóriách počas slávnostného odovzdávania ocenení.
6. V deň vyhlásenia daného ročníka organizátor zverejní všetky relevantné informácie, vrátane vyhlásenia kategórií, spôsobu, rozsahu a formy zasielania nominácií, harmonogramu s určením dátumu na zasielanie nominácií a prihlášok, prípadne iné organizačné pokyny týkajúce sa procesu nominácií alebo ocenenia.

Ocenenie:

Ocenenie sa udeľuje najmä za:

1.1  dosiahnuté výsledky pri realizácii projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny;
1.2  realizáciu projektov zameraných na mimoškolské vzdelávacie aktivity pre deti a mládež
1.3  realizáciu alebo dlhodobú podporu projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity;
1.4  výnimočné projekty alebo dlhodobú prácu, ktorá prispieva k zlepšeniu postavenia a životných podmienok rómskej populácie;
1.5  ochranu a rozvoj identity a kultúry rómskej menšiny,
1.6  rozvoj medzikultúrneho dialógu a porozumenia medzi rómskou menšinou a majoritou, či ďalšími menšinami;
1.7  šírenie pozitívneho odkazu vzájomnej tolerancie a porozumenia.

Nominácie:

1. Nominácie vo vyhlásených kategóriách môžu zasielať fyzické alebo právnické osoby. Nomináciu môžu jednotlivci, organizácie alebo inštitúcie zasielať tiež ako prihlášku svojej osoby alebo organizácie.
2. Na udelenie ocenenia môže byť nominovaná každá fyzická, resp. právnická osoba, ktorá spĺňa kritériá nominácie a sídli, resp. má adresu alebo vykonáva svoje aktivity na území Slovenskej republiky. Podmienkou nominácie je čistý register trestov, skutočnosť, že osoba nebola právoplatne odsúdená v súvislosti s realizovanými aktivitami. V prípade zistenia skutočností, ktoré vedú k závažnému porušenia platných právnych predpisov má právo POV nomináciu vylúčiť z hodnotenia.
3. Nominovanie nepodlieha obmedzeniam a je možné na ocenenie nominovať jednotlivcov i organizácie opakovane, resp. navrhnúť ich na ocenenie v každom ročníku.
4. Nominácia na ocenenie musí byť doručená Organizátorovi prostredníctvom úplnej a pravdivo vyplnenej prihlášky, podľa organizačných pokynov nominačného procesu v danom roku.
5. Nominačný proces pozostáva z dvoch kôl. O nomináciách, ktoré postupujú do druhého kola rozhoduje komisia zložená z členov Prípravného a organizačného výboru. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhoduje Odborná porota.
6. Prípravný a organizačný výbor navrhuje a zostavuje organizátor spolu s ďalšími vyhlasovateľmi, resp. spoluvyhlasovateľmi ocenenia. Členstvo v POV je čestné.
7. Základnými kritériami hodnotenia nominácií sú obdobie realizácie; dosiahnuté výsledky a ich merateľnosť; motivačný vplyv na okolie a iné projekty; jedinečnosť, originalita a kreativita riešenia; pozitívne vnímanie verejnosťou.
8. Do hodnotiaceho procesu sú zaradené len nominácie, ktoré spĺňajú základné formálne i obsahové požiadavky uvedené v nominačnom procese a v termíne stanovenom vo vyhlásení daného ročníka. Organizátor má právo vyžiadať si v prípade potreby doplňujúce informácie potrebné k hodnoteniu.
9. Každá nominácia na základe hodnotenia môže získať 0 – 100 bodov. Do finálových nominácií môžu postúpiť iba nominácie, ktoré získali  minimálne 65 bodov
10. POV je oprávnený odporučiť nomináciu do inej kategórie, ak je toho názoru, že je  to vhodnejšie vzhľadom na charakteristiku nominácie.
11. POV  má právo rozhodnúť, že neodporučí do druhého kola nomináciu v akejkoľvek z kategórií, ak nominácia nespĺňa kritériá danej alebo žiadnej kategórie
12. Okrem vyhlásených kategórií, vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa môže Prípravný a organizačný výbor odporučiť  Porote udelenie mimoriadneho ocenenia – In Memoriam, čestné uznanie alebo špeciálnu Cenu poroty.
13. Členov odbornej poroty navrhujú a zostavujú organizátori/vyhlasovatelia.
14. Odborná porota hodnotí  nominácie vo vyhlásených kategóriách. Má minimálne päť členov.
15. Zasadnutia POV a Odbornej poroty sú neverejné a informácie k jednotlivým nomináciám a hodnoteniu sú považované za dôverné.
16. Konečné výsledky hlasovania Odbornej poroty sú tajné až do ich oficiálneho vyhlásenia na slávnostnom odovzdávaní ocenení. Odborná porota je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej čle­nov. Odborná porota aj porota Činu roka sú povinné posúdiť každú nomináciu, ktorú jej postúpil POV v zmysle tohto štatútu.
17. Mimo rozhodnutia poroty môže organizátor udeliť iba Cenu verejnosti.