Spoluvyhlasovateľ
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

„Považujem za dôležité oceniť prácu a vyjadriť vďaku tým, ktorí veria, že môžu meniť svet a prostredie, v ktorom žijú obyvatelia rómskych komunít a s osobným nasadením pomáhajú ľuďom žijúcim v pásme chudoby. Náš úrad si veľmi váži, že aj v tomto roku môže byť spoluvyhlasovateľom 14. ročníka ocenenia Roma Spirit. Verím, že zviditeľníme aktivity realizované v rómskych osídleniach, ktoré budú inšpiráciou aj pre iné organizácie a jednotlivcov a povzbudia aj ostatných, ktorí už pôsobia v komunitách alebo nad tým uvažujú.”

Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity


Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) vznikol v roku 2001 a organizačne je začlenený pod Úrad vlády SR. Na jeho čele stojí splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ktorý má postavenie poradného orgánu vlády SR pre problematiku rómskych komunít. Plní úlohy zamerané na riešenie záležitostí rómskych komunít a realizuje systémové opatrenia na zlepšenie postavenia a ich integráciu do spoločnosti, osobitne v oblasti tvorby, realizácie a koordinácie efektívnejších politík a realizácie systémových opatrení, zameraných na prevenciu sociálneho vylúčenia rómskych komunít a podporu ich začleňovania do spoločnosti.