Spolupracujúca organizácia
Slovenská národné stredisko pre ľudské práva

„Slovenské národné stredisko pre ľudské práva i ja osobne podporujeme Roma Spirit z humanistických, ľudsko-právnych aj osobných dôvodov. Predsudky, stereotypy aj nenávistnú rétoriku najefektívnejšie odstraňujú ozajstné uveriteľné príklady, reálna skúsenosť, vedomie spolupatričnosti a nádeje. Veríme, že Roma Spirit je práve o tomto.”

Silvia Porubänová, výkonná riaditeľka SNSĽP


Stredisko je národnou inštitúciou pre ľudské práva (zriadená zákonom č. 308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva) a národným antidiskriminačným orgánom (na základe zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)).

V rámci svojich mandátov poskytuje právnu pomoc obetiam diskriminácie, monitoruje a skúma dodržiavanie ľudských práv na Slovensku, dozerá na implementáciu medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov do Slovenského právneho poriadku, šíri osvetu v témach nediskriminácie a vzdeláva o rovnosti a dôstojnosti.