Jurské
Základná škola s materskou školou Jurské

Finalista Roma Spirit

Ročník
2021
Kategória
Spoločnosť a zamestnávateľ
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Jurské
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Vzdelávanie

Nominácia za poskytovanie kvalitného vzdelávania pre deti z marginalizovaného prostredia, presadzovanie učenia, v centre ktorého je dieťa a jeho potreby. Osobitne za využívanie inovatívnych vzdelávacích metód a zapájanie rodičov, starých rodičov a ostatných členov komunity do aktivít školy.

 

K Základnej škole v obci Jurské pribudla materská škola v roku 2002. Dnes v  škole spolu pôsobí dvadsaťsedem zamestnancov, pre ktorých je záujem o deti na prvom mieste. V škole aj v škôlke sa stretneme s kolektívom mladých ľudí, ktorí pracujú spoločne, bez predsudkov voči farbe pleti, pohlaviu, národnosti, či vierovyznaniu. Cieľom vedenia školy je vytvoriť stály, pevný kolektív, ktorý spoločne zvládne všetky problémy a jednotliví členovia sa budú navzájom obohacovať, pomáhať si, čo bude viesť k dobrej pracovnej disciplíne, kvalitnej práci a najlepším možným výsledkom.

V obci žije už len veľmi málo Nerómov. Základnú aj materskú školu navštevujú rómske deti aj žiaci so slovenskou národnosťou. Pedagogický kolektív si uvedomuje, že škola vytvára nesmierne dôležitý priestor, v ktorom sa spája škola so životom detí. Pedagogický kolektív pripravuje pre deti a žiakov pútavé aktivity a činnosti, pri ktorých realizácii kladú dôraz na spoluprácu s rodičmi a rodinami.

Pri realizácii aktivít a projektov spolupracuje škola s viacerými organizáciami a inštitúciami. Podporu pri práci s deťmi a žiakmi nachádza v Obci Jurské, od organizácie Nadácia otvorenej spoločnosti, neziskovej organizácie Indícia a v neposlednom rade od Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológii.

V spolupráci s obcou sa Základná škola s materskou školou podieľa na udržiavaní kultúrneho života v obci. Pripravujú vystúpenia na Deň detí, Deň matiek, Vianoce, či vystúpenia pre starých rodičov. Zaujímavé sú aj aktivity v spolupráci s rodinami detí a žiakov, pri ktorých si navzájom odovzdávajú vedomosti a skúsenosti, a tak sa vzájomne bližšie spoznávajú. Nezabúda sa ani na oslavu Medzinárodného dňa Rómov, kedy sa varia rómske, slovenské aj rusínske jedlá.

Základná škola s materskou školou sa okrem pozitívnych výsledkov, môže pochváliť aj dobrou dochádzkou detí a žiakov. Ešte pred pár rokmi sa pedagógovia stretávali s pochybnosťami zo strany rodičov. Dnes už pochybnosti zo strany rodičov nie sú, a to aj vďaka tomu, že samotný pedagogický kolektív je príkladom, že farba pleti nie je dôležitá.

Aktuálne sa škola presťahovala do novej modulovej budovy, v ktorej sa snažia prispôsobiť priestory, ktoré budú čo najlepšie reflektovať potreby žiakov a zamestnancov. Plánujú vytvoriť školskú knižnicu pre zvyšovanie a posilnenie finančnej gramotnosti s upevnením poznatkov z predošlých rokov. Škola vidí zmysel aj v rozvíjaní aktivít pri starostlivosti o prírodu, v budovaní vyvýšených záhonov, či  pestovaní byliniek.

Veľkým snom vedenia školy je dokončiť detské ihrisko s preliezkami, ktoré chýba všetkým deťom v obci. Hlavným cieľom a túžbou kolektívu Základnej školy s materskou však ostáva zvyšovať radosť z učenia a záujem detí, žiakov, všetkých zamestnancov a rodičov tak, aby boli naplnené ich potreby. Prácu a činnosti Základnej školy s materskou Jurské, si všimli aj z iných, vzdialenejších obcí v regióne a neraz preberajú ich nápady do praxe.

Anna Tkačiková (riaditeľka)_Finalista Roma Spirit 2021 v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.