SOST KE 471
Stredná odborná škola technická

Finalista Roma Spirit

Ročník
2021
Kategória
Spoločnosť a zamestnávateľ
Kraj
Košický
Mesto pôsobenia
Košice
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Vzdelávanie

Nominácia za podporu študentov vo vzdelávaní, realizáciu druhošancového vzdelávania detí z marginalizovaných komunít s praktickou časťou výukových procesov a ich následné uplatnenie na trhu práce. Osobitne za experimentálne overovanie prijatia detí zo špeciálnych škôl do hlavného prúdu vzdelávania.

 

Stredná odborná škola technická je už viac ako dve dekády pod vedením pána Jána Pitucha, riaditeľa školy.

Stredná odborná škola technická na Kukučínovej 23 v Košiciach je štátnou školou, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Škola vznikla ešte v roku 1949 ako učňovské zariadenie – stredisko pracujúceho dorastu pri národnom podniku Stavomontáže v Košiciach.

Kolektív pedagogických zamestnancov – učiteľov a majstrov odbornej výchovy uskutočňuje odborné technické vzdelávanie v oblasti stavebníctva, strojárstva, drevárstva a nábytkárstva a služieb v dvojročných a trojročných učebných odboroch, v štvorročných študijných odboroch a v dvojročnom nadstavbovom štúdiu. Vyučovanie prebieha vo vynovených moderných učebniach a dielňach. Súčasťou školy je centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo, ktoré organizuje vzdelávacie aktivity zamerané na nové materiály a technológie pre žiakov a pedagogických zamestnancov vlastnej školy a satelitných stredných škôl v rámci Košického samosprávneho kraja.

Škola má desať elokovaných pracoviskách mimo sídla školy, a to v Družstevnej pri Hornáde, v Kecerovciach, na Luníku IX, v Bidovciach, vo Veľkej Ide, v Novej Polhore, v Kuzmiciach, v Čani, v Drahňove a v Slanci. V súčasnom období školu navštevuje vyše 900 žiakov z okresov Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja a chod školy zabezpečuje vyše 150 pedagogických a nepedagogických zamestnancov. V rámci voľného času majú žiaci možnosti výchovného, kultúrneho a športového vyžitia.

Stredná odborná škola technická sa venuje vzdelávaniu žiakov z marginalizovaného prostredia už viac ako dve dekády. Hlavným cieľom je vytvoriť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia podmienky na získanie odborného vzdelania. Škola poskytuje možnosť získavať rôzne stupne stredoškolského vzdelania. Štúdium v študijnom v odbore mechanik stavebno-inštalačných zariadení je možné ukončiť maturitnou skúškou. Stredné odborné vzdelanie so získaním výučného listu je možné absolvovať napríklad v učebných odboroch murár, maliar, či stolár. Škola vytvára priestor aj  žiakom s neukončeným základným vzdelaním. Vysvedčenie o záverečnej skúške je možné získať v dvojročných učebných odboroch, pre chlapcov v odbore stavebná výroba a pre dievčatá v odbore výroba konfekcie. Žiaci majú už počas štúdia možnosť, najmä v rámci odborného výcviku, vykonávať produktívne práce u lokálnych zamestnávateľov, čím sa im zvyšujú šance uplatniteľnosti sa na trhu práce.

Škola úspešne realizovala projekt podporovaný EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie „Elokované pracoviská SOŠT – zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“. Projekt pomohol pedagogickým zamestnancom, predovšetkým majstrom odbornej výchovy, v rámci rôznych vzdelávacích aktivít získať vedomosti a skúsenosti potrebné pre prácu so študentami z marginalizovaných komunít.

Medziľudské vzťahy v rámci pracovísk školy sú bezproblémové. V učiteľskom kolektíve sú na pozíciách majstrov odbornej výchovy aj Rómovia, ktorí sú príkladným vzorom pedagogickej práce, nielen pre svojich študentov.

Ján Pituch (riaditeľ)_Finalista Roma Spirit 2021 v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.