web_František Godla
František Godla

laureát Roma Spirit 2009

učiteľ

Ročník
2020
Kategória
Porota čin roka

Vzdelanie:

Filozofická fakulta  v Prešove, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach (1965 –1970) (PhDr.) učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov Filozofia  – dejepis.

Profesionálna prax:

  • 1. -10. 2010 – 30.11. 2019 Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove, ako metodik a konzultant v národných projektoch orientovaných na osvetovú a mimoškolskú prácu s rómskymi žiakmi, učiteľmi a rodičmi.
  • Od roku 2008 dôchodca
  • od 1. 8. 2004 – 30.6. 2010 Odbor školstva Úradu PSK školy, samostatný odborný referent a metodik pre gymnázia a pre výchovu a vzdelávanie r´mskej stredoškolskej mládeže v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Prešovského samosprávneho kraja.
  • 1997 – 2004 Gymnázium, Sabinov, riaditeľ školy
  • 1970 –1997 Gymnázium, Sabinov, stredoškolský učiteľ

Externá spolupráca:

  • V rokoch 2005 až 2010 predseda Rady expertov pre výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov pri Ministerstve školstva SR. Zároveň člen tímu poradcov ministra školstva pre oblasť regionálneho školstva (2005-2011).
  • 1995 – 1998 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, detašovaná pracovisko v Prešove ako externý vedecký pracovník
  • 1993 – 2002 Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity ako externý  VŠ učiteľ

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.