ACEC_RS2022_MVO_Divé maky, o.z.
Divé maky, o.z.

Finalista Roma Spirit

Ročník
2022
Kategória
Mimovládna organizácia
Kraj
Bratislavský
Mesto pôsobenia
Bratislava
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Neziskový sektor

Nominácia za realizáciu štipendijného programu Divé maky, prostredníctvom ktorého dlhodobo podporujú nadané rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v rozvoji vzdelania a talentu.

 

Občianske združenie Divé maky vzniklo v roku 2008 v nadväznosti na program Divé maky, ktorý začal v roku 2005 v rámci o. z. PRO DONUM. V roku 2008 bolo založené samostatné občianske združenie Divé maky, ktoré zastrešuje štipendijný́ program Divé maky, ako aj ďalšie projekty zamerané na rómsku menšinu – multikultúrny festival, Letná akadémia, koncerty, výstavy, kampane a pod. Divé maky o. z. taktiež prispieva k búraniu predsudkov u majority prostredníctvom publicity, kampaní a rôznych kultúrnych aktivít. 

Cieľom Divých makov je podpora rómskej inteligencie (lídrov), vzdelanej strednej vrstvy, ktorá prispeje k zvýšeniu kreditu a vplyvu rómskej komunity na Slovensku. Podpora štipendistov funguje na princípoch mentoringu, tútoringu (doučovania) a štipendií. Každé dieťa má svojho vlastného mentora alebo mentorku, ktorý/ktorá podporuje dieťa v osobnostnom rozvoji a pomáha mu zvládať komplikované životné situácie. 

Štipendiá sú financované individuálnymi alebo firemnými darcami. Každý štipendista má vlastný rozpočet a plán rozvoja podľa veku, talentu a školských výsledkov. Divé maky o. z. má celonárodnú pôsobnosť a podporuje nadaných rómskych študentov z celého územia SR. Najväčšia koncentráciu študentov a mentorov je na východnom a strednom Slovensku. Okrem štipendijného programu podporujú Divé maky svojich štipendistov aj formou víkendových tréningov, zameraných na rozvoj talentu či osobnostnom rozvoji. V školskom roku 2022/2023 bolo do programu Divé maky zapojených 47 štipendistov z celého Slovenska, ktorých mentorovalo 21 mentorov a koučovalo 7 koučov.

Motiváciou založiť Divé maky bolo práve množstvo detí na Slovensku, ktoré sú šikovné, ale žijú v komunitách, kde chýbajú pozitívne vzory a financie na dosiahnutie úspechov vo vzdelaní a v rozvoji talentu. Tieto deti sa väčšinou bez pomoci zvonka nikdy nevymania z kruhu chudoby. Aktuálnou motiváciou sú práve výsledky programu Divé maky a spätná väzba zo strany podporovaných detí, ich rodín či absolventov. 

Program Divé maky založili traja nadšenci: Vladislava Lukáčová (autorka myšlienky), Barbora Mistríková a Martin Krajčí. Prvou darkyňou sa stala vtedajšia šéfka Slovenskej Sporiteľne – Regina Ovesny-Straka a prvým veľkým partnerom Nadácia SLSP. Vďaka tomu sa v roku 2006 podarilo spustiť podporu prvých študentov a študentiek.

Od svojho vzniku poskytli Divé maky deťom viac ako 700 štipendií v celkovej výške viac ako 1.000.000 EUR. Divé maky majú 217 úspešných absolventov. Do aktivít organizácie za 17 rokov činnosti boli zapojené desiatky štipendistov, ich rodiny, či prípadne vychovávatelia, mentori, tútori, ale aj učitelia, či iní členovia komunity. Divé maky zapojili do svojich aktivít od svojho vzniku stovky ľudí z rómskych komunít aj majority s cieľom pomôcť rómskym deťom a mládeži prostredníctvom vzdelania vymaniť sa z kruhu chudoby.

Do budúcna majú Divé maky ešte veľa plánov, ako napríklad: neustále zlepšovanie kvality a metodológie programu Divé maky, pokračovanie v sieťovaní s organizáciami a inštitúciami zo Slovenska aj zahraničia, získanie väčšej stability a udržateľnosti, prostredníctvom dlhodobých strategických partnerstiev, podporu rómskych lídrov a líderiek a ich zapájanie do projektov a kampaní Divých makov, vytvorenie siete a networking absolventov Divých makov, či odovzdať naše skúsenosti a pomôcť vybudovať a spustiť štátny štipendijno-mentoringový program na podporu detí a mládeže zo sociálne slabých komunít.

Cesta von, o.z._Finalisti Roma Spirit 2022 v kategórii Mimovládna organizácia
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.