ACEC_RS2022_MVO_Cesta von, o.z.
Cesta von, o.z.

Laureát Roma Spirit

Ročník
2022
Kategória
Mimovládna organizácia
Kraj
Bratislavský
Mesto pôsobenia
Bratislava
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Neziskový sektor

Nominácia za komplexnú činnosť a inovatívne aktivity zamerané na rozvíjanie potenciálu detí v ranom veku zo sociálne znevýhodneného prostredia a vytváranie pracovných príležitostí ženám z vylúčených komunít.

 

Organizácia Cesta von vznikla v apríli 2018. Zámerom bolo nájsť a realizovať funkčné riešenie problému generačnej chudoby na Slovensku. Cesta von vybudovala model postavený na priamom zapojení a posilňovaní ľudí z komunít, ktorý sa zároveň opiera o najmodernejšie vedecké zistenia, udržiava si vysokú mieru odbornosti, profesionality, inovácií a využívania moderných technológií.

Cesta von úspešne realizuje vzdelávací program Omama, ktorý vytvára pracovné miesta pre ťažko zamestnateľné rómske ženy s nízkym vzdelaním a zároveň prostredníctvom nich rozvíja najmladšiu generáciu detí tak, aby boli v živote úspešné. Program Omama reflektuje problém nedostatočnej pripravenosti detí  na vstup do formálneho vzdelávacieho systému a nedostatok povedomia o dôležitosti stimulácie v ranom veku u rodičov žijúcich v prostredí generačnej chudoby. Omamy sa stávajú líderkami vo svojich komunitách, pomáhajú budovať úplne nové návyky a zvyklosti vo výchove najmenších detí. Víziou je, aby deti narodené do takéhoto prostredia vďaka stretnutiu s omamou a vybudovaním základov v ranom veku, vyrástli v úspešných ľudí so vzdelaním, prácou a dôstojným životom.

Program Omama tvoria štyri hlavné aktivity. Rozvoj detí od narodenia do 5 rokov prostredníctvom návštev omám priamo v domácnostiach. Omamy robia primárne s deťmi od narodenia do štyroch rokov s prítomnosťou rodiča. Niektoré omamy pracujú aj s deťmi vo veku 4 - 5 rokov,  v malých skupinkách už bez rodiča. Omamy rozvíjajú rodičovské zručnosti mladých rodičov, ktorí pre chudobu sami v detstve nezažili cielený rozvoj. Raz mesačne každá omama zorganizuje rodičovský klub. To všetko zlepšuje pripravenosť detí do budúcnosti, zmenšuje zaostávanie a približuje štartovaciu čiaru pred nástupom do školy. Program posilňuje sebadôveru dieťaťa i rodičov, ich vzájomný vzťah a rešpekt dieťaťa k sebe i k druhým.

Program Omama má potenciál postupne meniť i pohľad širšej majority prekonávať dlhodobo zakorenené vzájomné animozity. Efekt svojej intervencie Cesta von meria metódou INTER-NDA v spolupráci s Oxfordskou univerzitou formou sledovania neurovývinu detí v programe. Spätné väzby od rodičov, od škôlok i ďalších miestnych aktérov, ale i výsledky expertných meraní na svetovej úrovni naznačujú významný prínos programu Omama pre životy detí narodených do ťažkých podmienok. Investícia do podpory rozvoja detí v najmladšom veku má pre spoločnosť najvyššiu návratnosť. Najdôležitejšími faktormi pre zdravý rozvoj osobnosti sú bezpečie, láska a stimulácia.

Cesta von plánuje realizovať aj ďalšie programy, ktorých cieľom bude dostať ľudí žijúcich v generačnej chudobe von z bludného kruhu. V roku 2021 rozbehli program FILIP – dlhodobý mentoringový program pre rodiny, zameraný na rozumné hospodárenie. A program FIE – Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania zameraná na rozvoj schopnosti myslieť a učiť sa, či AMAL – program jazykového vzdelávania slovenčiny.

Organizácia prispieva aj k rozvíjaniu vzťahov s predstaviteľmi štátu, s cieľom zakotviť tému ranej starostlivosti do verejných politík. Za necelých 5 rokov sa podarilo program Omama nielen rozšíriť do 25 vylúčených lokalít pre 700 detí, ale i prebudiť záujem verejnosti o túto tému a ovplyvňovať verejnú mienku. Model omám sa začína šíriť aj do zahraničia. Ich pôsobenie začínajú pozitívne vnímať aj dôležité zainteresované strany v obciach: starostovia, riaditelia a pedagógovia škôlok a škôl, pediatri. Organizácia plánuje aj naďalej poskytovať omamám skvelú podporu, pravidelné a kvalitné vzdelávanie a klásť veľký dôraz na výborné medziľudské vzťahy a etické princípy, na ktorých je Cesta von založená.

Paulína Masaryková (regionálna koordinátorka) pri preberaní ocenenia Roma Spirit 2022 v kategórii Mimovládna organizácia
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.