súkromné gymnázium Zefyrína Jimenéza Mallu

Nominácia za vytváranie podmienok pre inkluzívny prístup výchovy a vzdelávania uplatňovaním princípu pestovania hrdosti na rómsku národnosť.

V roku 2008 bola otvorená inkluzívna škola v Kremnici, ktorá prispieva k tomu, aby rómski žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia získali stredoškolské vzdelanie. Snahou školy je byť komplexný, teda riešiť bývanie, vzdelávanie, kultúru, zamestnanosť a sociálne poradenstvo. Na žiaka sa pozerajú práve s týmto komplexným prístupom, pretože školská úspešnosť dieťaťa nezávisí len od školy, ale aj od jeho životných podmienok. Popri základnej a strednej škole, má škola aj centrum voľného času, kde sa žiak zúčastňuje aktivít pre jeho relax, ale aj pre prípravu na vyučovanie. Toto súkromné gymnázium sa zameriava na riešenie problému generačnej chudoby, ktorá súvisí s krízou rómskej identity. Preto vytvára podmienky pre inkluzívny prístup výchovy a vzdelávania, kde uplatňuje princíp pestovania hrdosti na rómsku národnosť, prostredníctvom výučby rómskeho jazyka a histórie Rómov a reálií. Umožňuje maturovať z predmetov, ako na bežnom osemročnom gymnáziu, avšak s možnosťou maturity z rómskeho jazyka a histórie a reálií Rómov. Takto môže v žiakoch z marginalizovaných rómskych komunít budovať zdravé sebavedomie národnostne ukotveného jednotlivca v občianskej spoločnosti. Po ôsmich rokoch má gymnázium prvých desať maturantov, z ktorých osem bolo prijatých na vysokú školu a ďalší sa uplatnili na trhu práce. Škola organizuje adaptačné víkendové pobyty, lyžiarske výcviky, jazykové tábory, školy v prírode, akadémie k Medzinárodnému dňu rómskeho jazyka a ku Dňu Rómov, živé knižnice s významnými osobnosťami rómskeho života, workshopy, konferencie a semináre. „Hlavným cieľom vzdelávania investovať, správnym spôsobom, nielen finančné prostriedky, ale aj prístupy, ktoré môžu napomôcť rómskemu dieťaťu, aby sa vymanilo zo všetkých stereotypov, predsudkov a mýtov, ktoré o rómskom dieťati a rómskej komunite kolujú.“