ACEC_RS2022_SAZ_Zbor-Stav, s.r.o.,r.s.p.
ZBOR – STAV, s. r. o.

Finalista Roma Spirit

Ročník
2022
Kategória
Spoločnosť a zamestnávateľ
Kraj
Prešovský
Mesto pôsobenia
Zborov
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Zamestnávanie

Nominácia za príkladné a udržateľné využívanie možností obecného sociálneho podniku na realizáciu stavebných zákaziek a rozvoja infraštruktúry v obci, podporu regionálneho rozvoja a zvýšenia zamestnanosti.

 

Spoločnosť ZBOR – STAV, s. r. o. je obecná stavebná firma s pozitívnym vplyvom na lokálnu komunitu. Od svojho vzniku v roku 2019 mala ambíciu stať sa príkladom dobre fungujúceho subjektu sociálnej ekonomiky. Významným faktorom bola vo všeobecnosti komplikovaná socioekonomická situácia v Zborove, najväčšej obci v „najmenej rozvinutom“ bardejovskom okrese. Predovšetkým neľahké životné postavenie miestnej rómskej komunity predstavovalo výzvu – zapojiť uviaznutých, no odhodlaných ľudí do pracovnej činnosti ako cesty k ich dôstojnému životu. 

V súčasnosti má firma 13 zamestnancov. Väčšina z nich sú znevýhodnené osoby. Zdanlivo heterogénna skupina ZBOR-STAVákov (Rómovia aj Nerómovia, skúsení aj neskúsení, mladší aj starší, intelektuáli aj robotníci) sa každodennou prácou naďalej pričiňuje o to, že v obci Zborov onedlho pribudne nová škôlka s detským ihriskom a prístupovou cestou, 13 nájomných bytov, začne sa výstavba novostavby ďalšej bytovky, obnoví sa Šerediovský kaštieľ zo 16. storočia, postavia sa cesty a zrekonštruuje sa budova telovýchovnej jednoty. ZBOR-STAVáci mnohokrát pomáhajú aj komunitným aktivitám, napr. spolu so seniormi vybudovali petangové ihrisko, podieľali sa na stavbe futbalového ihriska pre deti z osady a bioklimatickej záhradky v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti, či pracovali pri odstraňovaní a prevencii živelných pohrôm ako povodne či požiare.

Hlavným cieľom sociálneho podniku nie je iba vytváranie zisku, ale hlavne dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Inak povedané, znevýhodneným osobám ZBOR – STAV, s. r. o. poskytuje príležitosť na nepretržitú prácu, ktorá posúva kvalitu ich existencie a učí ich proaktívnemu prístupu v rôznych životných situáciách. Zároveň vytvára spoločensky prospešnú službu s viditeľným dopadom na rozvoj obce Zborov.

Táto činnosť by nebola možná bez úsilia kmeňových zamestnancov a priamej podpory starostu obce Zborov, poslancov obecného zastupiteľstva v Zborove, kolegov z obecného úradu v Zborove a externých spolupracovníkov, podporovateľov a sympatizantov obecnej spoločnosti. 

Významnú podporu poskytujú aj pravidelné stretnutia pomáhajúcich profesií, ktoré pôsobia na úrovni obce a vymieňajú si svoje know-how v oblasti práce s marginalizovanou rómskou komunitou.

Vďaka vyváženému pomeru medzi skúsenými odborníkmi a znevýhodnenými príslušníkmi marginalizovanej rómskej komunity dochádza k zdieľaniu profesijných poznatkov aj vzájomnému sa obohacovaniu na ľudskej úrovni. Vo firme panuje otvorená komunikácia so zamestnancami a podporuje sa ich aktívna participácia na chode firmy. ZBOR – STAV, s. r. o. dáva možnosť vertikálnej kariérnej dráhy a poskytuje motivačné odmeňovanie, resp. program bonusov (ako napr. jarmočné dni, firemné dni ap.) a zároveň dbá na pravidelné vzdelávanie a rozvoj zamestnancov individuálne prispôsobený ich potrebám.

Dôkazom pozitívneho komunitného dopadu je skúsenosť vedúcich pracovníkov a zamestnancov spoločnosti, na ktorých sa často obracajú Zborovčania a miestne komunity (dôchodcovia, mládežníci, terénni pracovníci, športovci) so žiadosťami o pomoc či podporu verejnoprospešných a voľnočasových aktivít.

Príbeh obecnej stavebnej firmy ZBOR – STAV, s. r. o., ktorá je nositeľkou štatútu registrovaného sociálneho podniku, je potvrdením zmysluplnosti myšlienky, že je možné využiť kapacitu miestneho ľudského potenciálu a rozvíjať ho do všeobecne prospešnej, hmatateľnej, komunitnej a sociálnej podoby.

Zbor-Stav, s.r.o., r.s.p._Finalisti Roma Spirit 2022 v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.