OAM_JELŠAVA_01
Jelšava

Finalista Roma Spirit

Ročník
2019
Kategória
Obec a mesto
Kraj
Banskobystrický
Mesto pôsobenia
Jelšava

Nominácia za systematický prístup a efektívnu podporu pri spolunažívaní obyvateľstva, zapájanie rómskeho obyvateľstva do kultúrnych podujatí a aktívne vytváranie pracovných príležitostí.

Mesto Jelšava už dlhodobo realizuje široké spektrum aktivít pre priaznivé vzájomné spolužitie jeho obyvateľov, najmenej 20 rokov s pozitívnym dopadom na celé mesto. Aj napriek vysokému podielu rómskeho obyvateľstva a obyvateľov na hranici chudoby je spolunažívanie obyvateľov na dobrej úrovni. Rómski obyvatelia žijú rozptýlene medzi majoritou v rodinných domoch a bytoch, nedochádza k výraznej segregácii rómskeho obyvateľstva.

Jelšava je mesto s najvyšším podielom Rómov na Slovensku, 42% z celkového počtu 3135 obyvateľov. Mesto prevádzkuje Komunitné centrum, realizuje Terénnu sociálnu prácu, Miestne občianske a poriadkové hliadky, zapojilo sa do aktívnej politiky trhu práce-aktivačné práce, dobrovoľníckej činnosti a okrem iného založilo aj sociálny podnik. Mesto spolupracuje s organizáciami a združeniami, ktoré sa venujú problematike sociálneho začleňovania ako napr. YMCA, Červený kríž, dobrovoľní hasiči, OZ Jelšavanka. Poskytuje dotácie z rozpočtu mesta na podporu vzdelávania žiakov, záujmové činnosti a talentu detí s trvalým pobytom na území mesta.

Rómski obyvatelia sú zastúpení v komisiách mestského zastupiteľstva a sú zamestnaní v organizáciách mesta, ako napr. v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, v komunitnom centre, ako opatrovatelia, ako terénni sociálni pracovníci. Už piaty rok sa každoročne 12 až 15 zamestnancov z MRK podieľa na obnove národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa Coburgovcov.

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.