OAM_Filakovo_web
Fiľakovo

Laureát Roma Spirit

Ročník
2021
Kategória
Obec a mesto
Kraj
Banskobystrický
Mesto pôsobenia
Fiľakovo
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Územný samosprávny celok

Nominácia za efektívne prístupy v riešení výziev rómskych komunít, dlhodobú prácu s najväčšou integrovanou rómskou komunitou na Slovensku a aktívne zapájanie sa do aktivít zameraných na znižovanie nezamestnanosti v regióne. Osobitne za  inovatívne riešenia bytovej politiky, bezpečnosti a spolunažívania všetkých obyvateľov.

 

Fiľakovo je mesto v okrese Lučenec, s viac ako desaťtisíc obyvateľmi, v približne rovnakom pomere zastúpené maďarským, slovenským a rómskym obyvateľstvom. Presvedčením vedenia mesta je, že pri súčasnej skladbe obyvateľov je nevyhnutné udržať dobré spolunažívanie založené na vyrovnávaní sociálnych rozdielov medzi jednotlivými skupinami.

Vo Fiľakove žije najväčšia integrovaná komunita Rómov na Slovensku, zložená z rôznych sociálnych vrstiev. K tomu smerujú aj aktivity samosprávy, reflektujúce na odlišné potreby svojich obyvateľov. Samospráva sa zaoberala integráciou rómskej komunity už začiatkom tisícročia, kedy táto téma v spoločnosti až tak nerezonovala. Postupné kroky a včasné intervencie, poznanie komunity a jej problémov cez dvadsať rokov, sú výsledkom priateľského spolunažívanie troch národností, aj vďaka prístupu primátora mesta Attilu Agócsa.

Projekty v meste sú širokospektrálne zamerané. V oblasti bývania v roku 2014 vznikla nová bytovka nájomného bývania, obnovili sa cesty v lokalitách, kde žijú marginalizované rómske komunity. V oblasti zamestnanosti má mesto vo svojich organizáciách zamestnané desiatky Rómov, predovšetkým pedagógov na základných školách, vo verejnoprospešných službách a v pozícii stáleho terénneho sociálneho pracovníka. Dlhodobo nezamestnaným každoročne mesto umožňuje spolupracovať na obnove miestneho hradu. Mesto sa snaží využívať všetky dostupné možnosti podpory cez národné projekty z Operačného programu Ľudské zdroje, ako napríklad Miestne občianske poriadkové služby, Komunitné centrum, Terénna sociálna práca a iné. V roku 2016, v rámci projektu Európa pre občanov, mali možnosť oboznámiť sa so sociálnym podnikaním v iných štátoch Európy. Počas projektu zozbierali a spracovali príklady dobrej praxe v oblasti sociálneho podnikania a práce s marginalizovanými rómskymi komunitami.

Mesto spustilo inkluzívne vzdelávanie v nových odborných učebniach. V rámci povinnej predškolskej výchovy rozšírili kapacity materskej školy o tridsaťštyri miest. Podporujú výchovu športových talentov v rámci klubu FTC Fiľakovo, v komunitnom centre sa úspešne venujú deťom a mládeži, kde vznikla tanečná skupina UNIVERSAL DANCE GROUP, ktorá bola úspešná aj v súťaži Česko Slovensko má talent. Zapájajú dlhodobo nezamestnaných na trhu práce a prispievajú k odbúravaniu sociopatologických javov v spoločnosti. Ako prvá zo samospráv upozornila na celoslovenský jav, problematiku užívania toulénu v sociálne znevýhodnených skupinách obyvateľov, na základe čoho sa prijali celonárodné opatrenia. V rámci akčného plánu rozvoja okresu zriadili kanceláriu právneho poradenstva, kde sa venovali najmä tematike bývania a poskytovali pomoc pri vysporiadaní vlastníckych vzťahov. Vďaka iniciatíve sa podarilo predísť dražbám a zabránilo sa deložovaniu približne dvadsať ľudí. Na podnet samosprávy vzniklo v meste aj vysunuté pracovisko Centra právnej pomoci, kde riešia predovšetkým otázku osobného bankrotu, ale aj civilné právne spory.

Keďže samospráva považuje za dôležité k mierovému spolunažívaniu rómskej a nerómskej komunity porozumenie a prijatie rómskej kultúry a jej špecifík, Dni mesta od roku 2014 začínajú dňom venovaným rómskej kultúre. Súčasťou tohto dňa je aj výtvarná súťaž s tematikou rómskej kultúry, do ktorej sa každoročne zapájajú aj deti z majority.

Každoročnými dotáciami mesto podporuje občianske združenia, ktoré sú zamerané na prácu s rómskou komunitou a jej rozvoj, napríklad OZ Čarovné husle, Kovosmaltskí zvárači, či Minorita za všetkých. Okrem prispievania na bežnú činnosť organizácií, mesto prispieva aj na pietne podujatia pri príležitosti pripomienky Rómskeho holokaustu. Realizované aktivity a projekty majú prínos pre všetkých obyvateľov. Mesto Fiľakovo je jedným z inšpiratívnych príbehov ako pekne spolu žiť.

Attila Agócs (primátor mesta)_Laureát Roma Spirit 2021 v kategórii Obec a mesto
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.