Spokojnost Prievidza 419
SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o.

Finalista Roma Spirit

Ročník
2017, 2021
Kategória
Mimovládna organizácia
Kraj
Trenčiansky
Mesto pôsobenia
Prievidza
Oblasť pôsobenia /
Pracovné zameranie
Neziskový sektor

Nominácia za ucelený prístup k inklúzii, realizáciu nízkoprahových služieb a rozsah intervencií pre deti, mladistvých a dospelých, s aktívnym zapojením samotných klientov. Osobitne za programy ako sprevádzanie mladých matiek, terapia pôdou alebo realizácia Rómskeho zastupiteľského výboru.

 

Prvým impulzom založiť neziskovú organizáciu bolo silné vnútorné presvedčenie pani Moniky Dessuet zmeniť a vytvoriť lepšie životné podmienky pre ľudí žijúcich na okraji spoločnosti.

Nezisková organizácia SPOKOJNOSŤ- centrum sociálnych služieb vznikla v roku 2007 s pôsobnosťou v regióne Hornej Nitry a mesta Prievidza. Začiatky sú spojené so širokospektrálnou pomocou a realizáciou projektov a podujatí pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, seniorov a marginalizované skupiny. Organizácia, na základe podnetu mesta, svoju činnosť zamerala na sociálne vylúčené skupiny obyvateľov a miestnu rómsku komunitu.

Už v roku 2009 organizácia zaregistrovala jedno z prvých nízkoprahových denných centier pre deti a rodinu, so zreteľom na prácu so sociálne vylúčenými skupinami obyvateľov a rómsku komunitu. V roku 2014 nízkoprahové denné centrum pretransformovali na komunitné centrum. Centrum realizovalo prvý antidiskriminačný program na úrovni mesta Prievidza Ten motýľ je Váš, či pilotný projekt Predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku od 4-6rokov, ktorý sa zameriaval na rozvoj kognitívneho poznávacieho procesu u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Organizácia poskytuje nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, krízovú pomoc prostredníctvom telekomunikačných technológií a terénnu sociálnu službu krízovej intervencie. Primárne sa centrum zameriava na zlepšenie života sociálne znevýhodnených rodín žijúcich na sociálnom sídlisku Torro, na periférii mesta Prievidza, vzdialeného od centra mesta 3,5 km. Služby poskytujú aj obyvateľom susedného sídliska OSP, ktoré tvoria sociálne byty pre sociálne slabé, prevažne mladé rómske rodiny s deťmi v hmotnej núdzi. Vysoká nezamestnanosť, nedostatočné pracovné skúsenosti, generačná chudoba, nedostatok financií, segregácia, nedostatočná občianska vybavenosť a jazyková bariéra, sú len niektoré z prekážok, ktorým klienti centra čelia. Špecifikom komunity je stret kultúr, Olašských Rómov, Rumungrov a nerómskych rodín.

V súčasnosti v centre poskytujú sociálne služby a odborné činnosti tristodvadsiatim klientom. Informácie centrum získava vďaka osobným stretnutiam a rozhovormi, systémom „od dverí, ku dverám“. Činnosť a aktivity nastavujú podľa konkrétnych potrieb. Tím centra vyznáva princípy solidarity, sociálnej spravodlivosti a spoločnej zodpovednosti. K tímu neodmysliteľne patria dobrovoľníci z komunity, ako nositelia pozitívnych vzorov. Samotní klienti sa podieľajú na realizácii aktivít a stávajú sa tak ich tvorcami a vykonávateľmi. Zamestnanci centra sú ich sprievodcovia, asistenti a poradcovia.

Na základe skúseností, centrum vytvorilo platformu sociálneho materského klubu pre mladé mamičky s deťmi z málo podnetného prostredia. Ide o holistický model sprevádzania a mentoringu mladých matiek v oblasti zodpovedného rodičovstva, zdravého životného štýlu, bezporuchového fungovania rodiny, prevencie vzniku sociálno-patologických javov a prevzatia zodpovednosti za svoj sociálny status. Raná včasná intervencia zahŕňa mapovanie detí od pol roka až po dovŕšenie šiestich rokov.

Na sídlisku Ciglianska cesta centrum realizuje projekt Terapia pôdou, ktorého cieľom je aktívne zapojenie obyvateľov do verejného diania, zvyšovanie povedomia o ochrane životného prostredia a zároveň využitie práce s pôdou ako terapeutického nástroja, ktorý minimalizuje negatívne emócie človeka. Projekt prináša nové príležitosti pre svojpomocné vytvorenie príjemného prostredia. Klienti si postupne sami budujú pestovateľské políčka a vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny a drobného ovocia. Jednotlivé aktivity posilňujú zásady komunitnej práce, na ktoré nadväzuje podpora a sprevádzanie v oblasti zdravého životného štýlu, finančnej gramotnosti a starostlivosti o domácnosť.

Jednou z nosných aktivít centra je posilnenie občianskej a komunitnej participácie formou Rómskeho zastupiteľského výboru. Úlohou voleného trojčlenného výboru je zastupovať záujmy komunity, aktívne sa podieľať na jej rozvoji, spolupracovať a predkladať návrhy vo vzťahu k verejným inštitúciám a orgánom miestnej samosprávy a tiež pôsobiť a komunikovať smerom dovnútra komunity. Členovia výboru sa zúčastnili viacerých stretnutí s predstaviteľmi samosprávy, čoho výsledkom je efektívnejšia komunikácia so zástupcami mesta a vízia riešenia hlavných problémov.

SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o., Prievidza_Finalista Roma Spirit 2021 v kategórii Mimovládna organizácia
Nominačná dokrútka

Myslíte, že tu nejaké informácie chýbajú?

Našli ste chybu?

Chýbajú tu nejaké informácie alebo ste našli chybu? Napíšte nám prosím a mi to napravíme.