MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

ocenenie za aktivity realizované  občianskym združením, asociáciou, nadáciou, neziskovou organizáciou, záujmovým združením alebo inou mimovládnou organizáciou


SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ

ocenenie je udeľované za aktivity realizované firmou, podnikateľským subjektom, organizáciou alebo inštitúciou, ako napr. materská škola, univerzita, výskumné pracovisko


OBEC A MESTO

ocenenie pre obce, mestá a územné celky, ktoré sa prostredníctvom samospráv spoločnou snahou pričinili k dôstojnému postaveniu  rómskej komunity a prispeli k porozumeniu a spolunažívaniu s majoritnou spoločnosťou


OSOBNOSŤ

ocenenie pre jednotlivca, ktorý svojou činnosťou dlhodobo prispieva, resp. prispieval k zlepšeniu situácie rómskej komunity a rozvoju medzikultúrneho dialógu


MÉDIÁ

ocenenie pre novinára/novinárku alebo masmédiá, ktoré šíria pozitívne, objektívne, citlivé a vyvážené informácie o rómskej menšine, či iným výrazným spôsobom prispievajú k šíreniu porozumenia a tolerancie v spoločnosti


KULTÚRA 

ocenenie pre jednotlivca alebo organizáciu za celoživotnú aktívnu snahu  a/alebo realizáciu aktivít hodných osobitého zreteľa, ktoré prispievajú k pozitívnej prezentácii, zachovaniu alebo rozvoju rómskej kultúry a identity


ČIN ROKA

ocenenie Čin roka je špeciálne ocenenie za výnimočný čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity