Tesco Stores SR, a.s., Bratislava

Nominácia za inkluzívnu zamestnaneckú politiku, ktorá vytvára priestor pre podporu, mentoring a zamestnanie aj znevýhodnených uchádzačov na trhu.

Cieľom spoločnosti je vytvoriť miesto pre každého založené na princípe, že všetci sú vítaní. Zamestnanecká inkluzívna politika je viditeľná v 150 obchodoch a 3 distribučných centrách, kde aj verejnosť a zákazníci môžu vidieť na dennodennej báze, že zamestnávanie ľudí rómskej národnosti je bežná záležitosť. V niektorých obchodoch v regiónoch zamestnanci Rómovia tvoria výraznú skupinu, ich odhodlanie a pracovitosť je veľakrát príkladom aj pre ostatných kolegov. Spoločnosť umožňuje profesijne rásť všetkým zamestnancom. Mnohí Rómovia, ktorí začali pracovať na základných pracovných pozíciách či pozíciách brigádnikov, sa vypracovali vyššie, kariérne sa posunuli a medzi kolegami zastávajú dôležité miesto.

V zmysle firemnej kultúry realizuje spoločnosť viacero špecializovaných projektov. Projekt Tesco Anjel uviedli do života v roku 2013. Vďaka projektu jednotlivci i spoločnosť sama pravidelne pomáhajú kolegom v núdzi a v ťažkých situáciách. Pod záštitou Tesco Anjela organizuje spoločnosť pre zamestnancov, pre ktorých je finančne náročné poslať svoje dieťa na letný tábor, každoročne Tesco Anjel tábor. Len v roku 2018 sa tábora zúčastnilo 188 detí. Letné tábory Tesco Anjel samozrejme navštevujú aj rómske deti a je bezplatný.

Spoločnosť dáva možnosť zamestnať sa všetkým ľuďom, ktorí spĺňajú požiadavky výberu na konkrétnu pozíciu. Špecifický projekt zamestnávania a inklúzie Rómov spustili v januári 2018 v spolupráci s ďalšími partnermi. Vďaka projektu dostali možnosť zamestnať sa aj ľudia, ktorí na začiatku nespĺňali väčšinu základných kritérií pre vstup do zamestnania, keďže ich pracovné skúsenosti boli neuspokojivé v dôsledku životných podmienok a okolností. V rámci projektu podporujú zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch Slovenska a vytvárajú pracovné miesta aj pre nízkokvalifikovanú pracovnú silu.