KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

Cesta von, o.z., Bratislava 

Nominácia za komplexnú činnosť a inovatívne aktivity zamerané na rozvíjanie potenciálu detí v ranom veku zo sociálne znevýhodneného prostredia a vytváranie pracovných príležitostí ženám z vylúčených komunít.

KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ & ZAMESTNÁVATEĽ

Tesco Stores SR, a.s., Bratislava

Nominácia za dlhoročný prístup pri vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia pre ľudí so sociálnym znevýhodnením, s možnosťou duálneho vzdelávania, rovných príležitostí a kariérnym rastom.

KATEGÓRIA OBEC & MESTO

Varhaňovce

Nominácia za systematické zlepšovanie životnej úrovne v obci, atmosféru vzájomnej tolerancie, podporu vzdelávania detí a aktívnu pomoc a spoluprácu pri zamestnávaní miestnych obyvateľov.

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ

Marián Bubenčík, Dobšiná

Nominácia za dlhodobú úspešnú prácu, prostredníctvom ktorej sa darí systematicky meniť životy ľudí. Jeho dennodenná práca je všeobecne rešpektovaná a je kľúčom k udržateľnému rozvoju komunity v Dobšinej.

KATEGÓRIA MÉDIÁ

Roman Čonka, Prešov

Nominácia za dlhodobú a systematickú novinársku, redaktorskú, archivársku aj vydavateľskú činnosť spojenú s najstaršími rómskymi novinami Romano nevo ĺil. Signifikantné sú aj ďalšie mediálne aktivity pri produkcii rómskeho magazínu.

KATEGÓRIA KULTÚRA

František Balog, Košice

Nominácia za spracovanie autobiografickej monodrámy, Róm z perinky – Enter Majority, v ktorej ako protagonista preukázal svoje scenáristické a hudobné nadanie v mainstreamovom priestore.

KATEGÓRIA ČIN ROKA

Poradňa pre občianske a ľudské práva, Košice

Nominácia za úspešné obhajovanie práva detí z Hermanoviec počas súdneho procesu nezákonnej segregácie vo vzdelávaní, v systéme špeciálneho školstva. Ide o historicky prvé rozhodnutie súdu o segregácii rómskych detí v školstve na Slovensku.