Gabriela Radičová

riaditeľka Súkromného hudobného a dramatického konzervatória, Rimavská Sobota, finalistka Roma Spirit 2018

„Je dôležité vyzdvihovať pozitívne príklady a vzory Rómov a ľudí, ktorí pracujú v rómskych komunitách. Roma Spirit dáva priestor na zlepšenie postavenia Rómov v spoločnosti a nastavuje verejnú mienku tým správnym smerom, čo je pre nás Rómov veľmi dôležité.“

Od roku 2010 vyučuje pani Gabriela Radičová na škole predmet rómsky jazyk a literatúra. V spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom pripravuje recenzné posudky a jazykové korektúry k učebniciam rómskeho jazyka pre stredné školy. 

Od roku 2015 pôsobí ako riaditeľka školy Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Rimavskej Sobote.  Škola vznikla s cieľom vytvoriť rovnosť príležitostí pre vzdelávanie talentovaných žiakov aj zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia. Vzdelávanie sa odvíja od schopností žiakov a prebieha prostredníctvom im blízkych aktivít (hudba, spev, hra na hudobné nástroje). Rómsky národ má talentované a nadané deti, pričom na Slovensku sa nevenuje potrebná pozornosť vyhľadávaniu talentu rómskych detí. Poslaním školy pod vedením pani Radičovej je prijať multikultúrnu výchovu, zlepšovať vzájomné spolužitie národnostných menšín, špecificky rómskej a maďarskej s majoritou.

Od  roku 2017, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, na škole realizuje projekt: „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“, taktiež pôsobí ako členka predmetovej komisie ŠPU pre predmet rómsky jazyk a rómskych reálií. Od roku 2020 pôsobí ako lektorka v témach podpora rómskeho jazyka  na školách a podpora sieťovania rómskych občianskych aktivistov v rámci lokálnych komunít.

Pani Radičová získala nomináciu na Roma Spirit 2018 v kategórii Osobnosť za jej profesionálnu pedagogickú činnosť, úspešnú motiváciu a podporu talentu rómskych žiakov a jej angažovanosť za zlepšenie postavenia Rómov.