Martina Horňáková, Jičín, Česká republika

Nominácia za prípravu a precízne spracovanie rómsko-slovenského frazeologického slovníka, ktorý obsahuje viac ako 5 000 hesiel. Publikácia predstavuje jednu z mála publikácii, ktoré sa venujú špecificky rómskej frazeológii, poskytuje zdroj informácií pre odborníkov, širokú verejnosť  a približuje kultúru a život Rómov.

Martina Horňáková pochádza z mesta Košice. Je dcérou pani Anny Koptovej a pána Milana Koptu. Obaja jej rodičia kládli veľký dôraz na vzdelanie a celý život sú pre ňu veľkou oporou. Práve vďaka mame, ktorá pôsobila v novinách, neskôr aj v politike, divadle, školstve a stála pri zrode gymnázia a základnej školy v Košiciach, kde sa vyučuje rómsky jazyk a história, nachádzala množstvo inšpirácie. Rada spomína na zákulisné časy v divadle Romathan, ktoré malo pre ňu magickú atmosféru. 

V osemnástich rokoch, po skončení gymnázia v Košiciach, odišla za štúdiom do Prahy. Na škole sa stretla s významnými osobnosťami a s obdivom spomína najmä na charizmatickú docentku Milenu Hübschmannovú, ktorá ju učila rómsky jazyk a bola jej inšpiráciou v mnohých smeroch. K výberu svojej študijnej kombinácie ju motivovala fascinácia príbuznosti indických jazykov a rómčiny. V roku 2011 získala magisterský titul na Karlovej Univerzite v Prahe z odborov Romistika a Indológia so špecializáciou hindčina. 

Pani Martina Horňáková je autorkou jedinečnej publikácie, až doteraz chýbajúceho slovníka rómskeho jazyka zameraného na frazeológiu, Rómsko-slovenský frazeologický slovník, ktorý vyšiel v roku 2020. Zrod slovníka bol vyústením dlhodobej systematickej práce na zbere a popise frazeológie rómčiny, zúročením skúseností získaných počas jej odborného záujmu o rómčinu a lexikografiu. Slovník ponúka príklady použitia jednotlivých frazeologizmov v reči, ktoré získala počas terénneho výskumu na východnom Slovensku. Slovník obsahuje taktiež početné exemplifikácie vychádzajúce z excerpcie textov publikovaných v rómskom jazyku a dostupných lexikografický prác a zbierok. 

Frazeológia je ťažko uchopiteľná oblasť jazyka a vyžaduje výbornú orientáciu vo všetkých jazykových rovinách. Práca na slovníku zahŕňala triedenie nazbieraného materiálu získaného z rôznych zdrojov, napríklad z literárnych textov, terénneho výskumu a iných. Bolo potrebné dať jednotlivé slovné spojenia do kontextu a hlavne overiť ustálenosť utriedených excerpovaných slovných spojení. Prípravu slovníka a jeho koncepciu  konzultovala aj s ďalšími lingvistami. 

Rómsky jazyk je oblasť, ktorej sa stále venuje málo pozornosti, napriek tomu, že jazyk patrí medzi ohrozené. Je  preto veľmi dôležité jazyk dokumentovať, kultivovať a podporovať jeho používanie. Jazyk predstavuje pre každý národ veľkú hodnotu, nie je to inak ani u Rómov. 

Slovník je určený širokej laickej aj odbornej verejnosti. Môže sa stať pomôckou pri vyučovaní rómskeho a slovenského jazyka v školách a môže byť užitočnou pomôckou pre tých, ktorí sa rómskemu jazyku venujú profesionálne, napríklad redaktori v médiách, prekladatelia, či spisovatelia. Významnou a nezastupiteľnou úlohou takéhoto slovníka je zachovanie bohatstva slovnej zásoby rómskeho jazyka, ktorá má tendenciu sa vytrácať.

Aj budúcnosti by rada pani Horňáková pokračovala vo svojej výskumnej, prekladateľskej a lektorskej práci s rómskym jazykom. V súčasnosti pokračuje vo výskume lexiky rómskeho jazyka, ktorý poslúži k lepšiemu poznaniu vývoja slovnej zásoby rómčiny a k tvorbe aktuálneho slovensko-rómskeho slovníka. Rómsko-slovenský frazeologický slovník, ktorého je pani Horňáková autorkou, je výnimočný v systematickom popise frazeológie rómskeho jazyka. Touto témou sa do hĺbky, podľa dostupných informácií, zatiaľ nikto iný na Slovensku, ani v zahraničí nezaoberal. Svojim spôsobom je tak jedinečný a unikátny svojho druhu.