Vtáčkovce

Nominácia za cieľavedomé zlepšovanie kvality života obyvateľov a realizáciu činností zameraných na rozvoj obce s programovitým zapájaním miestnych žien. Osobitne za zvyšovanie vzdelanostnej úrovne v obci, budovanie infraštruktúry v rámci celej obce a rozvoj sociálnych služieb pre všetkých obyvateľov.

Obec Vtáčkovce sa nachádza v okrese Košice – okolie a v súčasnosti v nej žije tisícdvestopäťdesiatštyri obyvateľov. Viac ako deväťdesiat percent tvoria obyvatelia rómskej národnosti. Po roku 1989 ostali skoro všetky miestne rómske rodiny bez príjmu, nastal problém s opätovným zaradením na trh práce. Postupne sa znižoval záujem o vzdelanie, keďže mali mladí ľudia po skočení školy problém nájsť si prácu a ostali odkázaní na dávky v hmotnej núdzi. Takáto situácia bola všeobecným problémom tejto doby na Slovensku.

Dnes sa samospráve darí napredovať aj vďaka odhodlaniu a úsiliu pani starostky, Gabriely Gáborovej. V miestnom zastupiteľstvo pôsobí šesť Rómov. Obecné zastupiteľstvá sú otvorené verejnosti, čo prináša obyvateľom možnosť priamo participovať na dianí v obci. V obci a nachádza základná škola s prvým stupňom a od školského roka 2021/2022 bola zriadená v dočasných priestoroch aj materská škola. Obec je zapojená do Národného projektu terénna sociálna práca, do projektu Podpory vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom, ktorý pomôže zlegalizovať čierne stavby a pozemky pod obydliami.  V rámci projektu DOM.ov sa podarilo deviatim rodinám úspešne sporiť a budú si tak môcť postaviť vlastné rodinné domčeky, ktoré búdu prvými legálnymi stavbami od čias komunizmu. Samospráva sa pripravuje na spustenie projektu OMAMA a pôsobí v nej aktívny dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sa môže pochváliť krásnymi úspechmi.

Za obdobie pôsobenia pani starostky sa v obci úspešne podarilo podporiť miestne ženy. V projekte krajčírskych dielničiek sa ženy mohli priučiť novým zručnostiam a osvojiť si krajčírske remeslo na šijacích strojoch. Obec už desať rokov pravidelne organizuje pre svojich obyvateľov kultúrne podujatia ako Deň detí, Deň úcty k starším, pripomínajú si Deň Rómov a mnoho ďalších.

Samospráva do budúcnosti plánuje postaviť novú budovu materskej školy, zberný dvor a naďalej pokračovať v legalizácii pozemkov. V plánoch obce je dopriať deťom nové detské ihrisko, kde budú môcť rodiny spolu tráviť voľný čas a bude slúžiť ako oddychová zóna pre všetkých obyvateľov. Obec sa aktívne snaží hľadať spôsoby a riešenia potrieb obyvateľov zapájaním sa do všetkých dostupných projektov a vykonáva aktivity, ktoré zvyšujú sebavedomia miestnych obyvateľov. Podporujú zmeny myslenia, motivujú k aktivizácii pri hľadaní pracovných možností a pomáhajú zvyšovať životnú úroveň obyvateľov Vtáčkoviec.