Späť na ročníky

Gratulujeme všetkým finalistom 13. ročníka Roma Spirit! Do trinásteho ročníka Roma Spirit bolo právoplatne prijatých 130 prihlášok.

Všetky prijaté prihlášky po formálnej kontrole a spracovaní boli zaslané na naštudovanie sedemnásťčlennému Prípravného výboru Roma Spirit. Prípravný výbor Roma Spirit vybral spomedzi všetkých prijatých prihlášok 21 výnimočných organizácií, zamestnávateľov, osobností, kultúry, médií, obcí a činov, ktorým záleží na budovaní lepšej spoločnosti pre nás všetkých.

O víťazoch v kategóriách Mimovládna organizácia, Osobnosť, Spoločnosť a zamestnávateľ, Obec a Mesto, Médiá a Kultúra rozhodne medzinárodná Odborná porota. O víťazovi v špeciálnej kategórii Čin roka rozhodne Porota čin roka.

KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

EDUMA, n.o., Bratislava

Nominácia za dlhodobú a komplexnú činnosť zameranú na vzdelávanie ohrozených skupín, jednotlivcov, vo verejnom a súkromnom sektore, cestou interaktívneho vedenia k senzibilite, vnímavosti a reflexii. Osobitne za organizovanie zážitkových workshopov a tréningov, kreatívneho a inovatívneho vzdelávania.

Návrat, o.z., Bratislava

Nominácia za systematické a rozsiahle aktivity orientované na dieťa a jeho bezpečné vzťahy, či už vo vlastných alebo v náhradných rodinách. Osobitne za prácu s deťmi, rodičmi a rodinami, ktorým poskytujú odborné služby zamerané najmä na náhradnú rodinnú starostlivosť a pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v ohrození.

SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o., Prievidza

Nominácia za ucelený prístup k inklúzii, realizáciu nízkoprahových služieb a rozsah intervencií pre deti, mladistvých a dospelých, s aktívnym zapojením samotných klientov. Osobitne za programy ako sprevádzanie mladých matiek, terapia pôdou alebo realizácia Rómskeho zastupiteľského výboru.

KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ & ZAMESTNÁVATEĽ

PASELL SLOVAKIA s.r.o., Poprad

Nominácia za pozitívny prístup pri dlhodobom zamestnávaní, nediskriminácii a podpore profesionálneho rozvoja rómskych komunít v meste Poprad a okolí. Obzvlášť za osobitý prístup ku ťažko uplatniteľným záujemcom na trhu práce v snahe zapojiť ich do pracovného a vzdelávacieho procesu.

Základná škola s materskou školou Jurské, Jurské

Nominácia za poskytovanie kvalitného vzdelávania pre deti z marginalizovaného prostredia, presadzovanie učenia, v centre ktorého je dieťa a jeho potreby. Osobitne za využívanie inovatívnych vzdelávacích metód a zapájanie rodičov, starých rodičov a ostatných členov komunity do aktivít školy.

Stredná odborná škola technická, Košice

Nominácia za podporu študentov vo vzdelávaní, realizáciu druhošancového vzdelávania detí z marginalizovaných komunít s praktickou časťou výukových procesov a ich následné uplatnenie na trhu práce. Osobitne za experimentálne overovanie prijatia detí zo špeciálnych škôl do hlavného prúdu vzdelávania.

KATEGÓRIA OBEC & MESTO

Fiľakovo

Nominácia za efektívne prístupy v riešení výziev rómskych komunít, dlhodobú prácu s najväčšou integrovanou rómskou komunitou na Slovensku a aktívne zapájanie sa do aktivít zameraných na znižovanie nezamestnanosti v regióne. Osobitne za  inovatívne riešenia bytovej politiky, bezpečnosti a spolunažívania všetkých obyvateľov.

Radnovce

Nominácia za systematickú a komplexnú prácu s rómskou majoritou a za podporu bezproblémového spolunažívania obyvateľov v obci, kde nenájdeme osadu. Osobitne za aktívne zapájanie sa do projektov ako výstavba základnej školy, nájomných bytov, boj proti nezamestnanosti, revitalizácia a skrášlenie obce.

Vtáčkovce

Nominácia za cieľavedomé zlepšovanie kvality života obyvateľov a realizáciu činností zameraných na rozvoj obce s programovitým zapájaním miestnych žien. Osobitne za zvyšovanie vzdelanostnej úrovne v obci, budovanie infraštruktúry v rámci celej obce a rozvoj sociálnych služieb pre všetkých obyvateľov.

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ

Jana Pierová, Haligovce

Nominácia za aktívnu a nasledovania hodnú pedagogickú prácu a oddanosť, trpezlivosť, láskavosť s akou načúva potrebám detí a rozvíja u nich ich talenty. Osobitne za vedenie detí k divadlu, recitovaniu a tvorivému čítaniu, v ktorých nachádzajú motiváciu a majú možnosť pocítiť úspech a radosť z úspechu.

Jarmila Holubová, Spišské Podhradie

Nominácia za dlhoročnú prácu v prospech sociálnej integrácie a dobrého spolunažívania v Spišskom Podhradí. Osobitne za schopnosť pozitívne vplývať a motivovať ľudí vo svojom okolí, pomoc stovkám ľudí zamestnať sa a za komplexný prístup, ktorým tvorí komunikačný most medzi majoritou a rómskou komunitou.

Viliam Tankó, Tomášikovo

Nominácia za inšpiratívny príbeh športovca, ktorý vďaka systematickej práci získal v športovom svete veľké úspechy. Osobitne za to, že ako mladý reprezentant SR v boxe na medzinárodnej úrovni, motivuje mladých ľudí posúvať svoj život vpred, podporuje ich pri sieťovaní a ozývaní sa hlasu mladých Rómov a Rómiek.

KATEGÓRIA MÉDIÁ

Art Society s.r.o., Bratislava

Nominácia za vecne a kvalitne spracovaný internetový formát Projekt ROMALE. Výstupy ako talkshow, podcasty, či články sa zameriavajú na informovanie, vzdelávanie a kultúru týkajúcu sa života rómskych komunít. Osobitne za cielené vyhľadávanie, formovanie a prezentovanie rómskych žurnalistov.

Denisa Havrľová, Bratislava

Nominácia za dlhodobú prácu aktivistky, novinárky a influencerky. Jej pôsobenie v profesionálnom a v mediálnom priestore má dosah na širokú verejnosť, tak ako v rómskej aj majoritnej populácii, postrehy, odhodlaný boj za ľudské práva a spravodlivosť sú inšpiratívne a sú pozitívnym príkladom.

Jozef Šivák, Bratislava

Nominácia za profesionálnu a dlhodobú prácu redaktora a moderátora, ktorý sa pravidelne venuje aj menšinovým témam, vrátane otázok integrácie Rómov na Slovensku v celoštátnom mediálnom priestore a popularizáciu dôležitých tém.

KATEGÓRIA KULTÚRA

Pavel Berky, Praha, Česká republika

Nominácia za umeleckú a osobitú činnosť venovanú módnemu dizajnu a návrhárstvu, ktorá rezonuje na domácej a medzinárodnej scéne, jedinečné spracovanie autorských kolekcií, prehliadok a výstav. Za unikátne spojenie lásky k jedlu a k móde a využívanie pozície influencera aj pre popularizáciu dôležitých tém.

Rudolf Danihel alias Čavalenky, Holíč

Nominácia za originálnu hudobnú tvorbu, ktorá poukazuje na problémy politického systému, obnažuje spoločenské témy a rozpráva príbehy z pouličného života na slovensko-českom pohraničí. Osobitý raper s typickým záhoráckym nárečím prináša nezameniteľný rap s citom pre slová.

Nadežda Malčeková, Bratislava

Nominácia poetky a prozaičky píšucej pod pseudonymom Nela Nezábudková za jej autobiografický román Dievčatko z kláštora a jeho pokračovanie Ďatelinka, v ktorých priamočiaro a autenticky cez svoj citový svet, zachytáva život vylúčených rómskych detí, či hľadanie vzájomných ciest, napriek bariéram.

KATEGÓRIA ČIN ROKA

Kolektív Národnostného vysielania RTVS, Košice

Nominácia za realizáciu vzdelávacieho programu S vami doma (Tumenca khere) pre deti bez internetového pripojenia počas dištančného vyučovania v čase pandémie. Relácia určená pre prvý stupeň ZŠ bola vysielaná v slovenskom a rómskom jazyku. K jednotlivým častiam boli vydané aj pracovné zošity a pracovné listy.

Martina Horňáková, Jičín, Česká republika

Nominácia za prípravu a precízne spracovanie rómsko-slovenského frazeologického slovníka, ktorý obsahuje viac ako 5 000 hesiel. Publikácia predstavuje jednu z mála publikácii, ktoré sa venujú špecificky rómskej frazeológii, poskytuje zdroj informácií pre odborníkov, širokú verejnosť  a približuje kultúru a život Rómov.

Alexander Mušinka, Veľký Šariš

Nominácia za zdokumentovanie a spracovanie prvej ucelenej časti monografie o Elene Lackovej, významnej rómskej spisovateľke. Viac ako dvestostranová monografia obsahuje vedeckú štúdiu o živote a diele autorky, výber jej diel a bibliografiu jej publikovaných prác spojených s rómskymi novinami Romano nevo ľil.