Erika Kušická

Nominácia za dlhoročnú intenzívnu prácu, prejavenú odbornosť, ľudskosť a odhodlanosť pri riešení sociálnej situácie, podpore vzdelávania a pri zlepšovaní životných podmienok Rómov.

Erika Kušická pochádza z obce Vinica, vyrastala v učiteľskej rodine. Celý svoj život prežila v okrese Veľký Krtíš, kde vykonáva dodnes svoju prácu. Je matkou dvoch detí a babkou dvoch vnúčat. Rada cestuje, spoznáva nové kultúry a iné spôsoby života. V živote ju inšpiruje optimistický pohľad na svet a viera v to, že aj malý krok a prejavený záujem, môžu viesť k úspechu a zmene v živote iných ľudí.

Vyštudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, kde študovala odbor Sociálna práca so zameraním na rómske komunity. Vo svojej práci pokračovala už ako terénna sociálna pracovníčka v osade Kopanička na Hrušove, kde bola sama vystavená tomu, že musela lámať ľady medzi majoritou a minoritou.

Za prvú a prelomovú aktivitu považuje zorganizovanie výjazdového rodičovského združenia pod názvom „Keď nejde Mohamed k hore, ide hora k Mohamedovi“, kedy prvýkrát priviedla učiteľov prvého stupňa priamo do rodín v osade. Od roku 2006 intenzívne a zanietene pomáhala Rómom ako asistentka učiteľa na Základnej škole v Hrušove. Od roku 2008 pôsobila ako terénna sociálna pracovníčka v osade Kopanička na Hrušove. Pôsobila taktiež ako regionálna koordinátorka v rámci Národného projektu TSP. Na obdobie, ktoré strávila v teréne a na úspechy, ktoré dosiahla, veľmi rada spomína.

Od roku 2016 až dodnes ako riaditeľka ÚPSVaR vo Veľký Krtíš. Spolupracuje s občianskym združením Komunitné centrum menšín, participuje na projekte Práca hodnotou v občianskom združení Lavuta. A v neposlednom rade s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity pracuje ako supervízorka pre terénnych sociálnych pracovníkov.