Zastupiteľstvo Európskej komisie na Slovensku

„Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pravidelne podporuje aktivity zamerané na zlepšenie životných podmienok Rómskej komunity. Preto sa každoročne zapája aj do podpory podujatia Roma Spirit, ktoré pomocou ocenení zviditeľňuje aktivity, ktoré prinášajú fungujúce riešenia problémov rómskej komunity na Slovensku a prispievajú k jej začleneniu do spoločnosti.

Európska únia sa snaží celoplošne prispieť k boju proti predsudkom, netolerancii, diskriminácii, či sociálnemu vylúčeniu, ktorým čelí táto najväčšia etnická menšina v Európe.  Slovensku odporúča zaviesť účinné opatrenia na zlepšenie prístupu tejto menšiny k predškolskému a školskému vzdelávaniu, ako aj podniknúť potrebné kroky smerujúce k zlepšeniu zamestnateľnosti príslušníkov tejto marginalizovanej komunity.“

Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

www.ec.europa.eu/commission/index_sk