Gabriela Radičová, Rimavská Sobota

Nominácia za profesionálnu pedagogickú činnosť, úspešnú motiváciu a podporu talentu rómskych žiakov a jej angažovanosť za zlepšenie postavenia Rómov.

Gabriela Radičová je riaditeľkou Súkromného hudobného a dramatického konzervatória už od roku 2005. Škola vznikla pod jej vedením s cieľom vytvoriť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní talentovaným žiakom aj zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia. Hlavným poslaním školy, v duchu multikultúrnej výchovy, je eliminovať prejavy diskriminácie v spoločnosti a zlepšovať vzájomné spolužitie rómskej a maďarskej národnosti s majoritou. Svojou láskou k študentom a podporou ich talentu vytvára príjemné študijné prostredie. S jej podporou sa žiaci okrem vyučovania zúčastňujú aj mimoškolskej činnosti, účinkujú v orchestri, na koncertoch, či spoločenských podujatiach.

Už takmer 10 rokov sa venuje vyučovaniu rómskeho jazyka a literatúry. V spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPU) sa podieľa na príprave recenzných posudkov a jazykových korektúr k učebniciam rómskeho jazyka pre stredné školy a taktiež realizuje projekt „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“. Pôsobí ako členka predmetovej komisie ŠPU pre predmet rómsky jazyk a rómske reálie.

V kontexte celospoločenského začleňovania marginalizovaných rómskych komunít a vzájomného spolunažívania, v snahe odstraňovať stereotypy, predsudky a zovšeobecňovanie sa od roku 2009 politicky angažuje v strane Rómskej koalície. Jej cieľom je do budúcnosti pokračovať v aktivitách a neustále zvyšovať kvalitu a umeleckú úroveň strednej školy, s dôrazom na zachovanie špecifikácie a zamerania školy na rómsku kultúru. Jej cieľom je nielen zveľaďovať školu, ale zároveň prispieť k tomu, aby aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia mali kvalitné možnosti a príležitosti študovať.