Emília Rigová, Trnava

Nominácia za autentickú a súčasnú vizuálnu a výtvarnú tvorbu, v ktorej sa venuje prítomnosti a konštrukcii rómskej identity.

Emília Rigová pôsobí ako pedagogička na katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti na pôde tejto univerzity iniciuje vznik Kabinetu rómskeho umenia a kultúry, ktorý bude interdisciplinárnou platformou na rozvíjanie akademického dialógu tejto témy. Je čerstvou nositeľkou Ceny Oskára Čepana, ktorá je najvyšším ohodnotením mladých umelcov do 40 rokov na Slovensku. Bola spolueditorkou špeciálneho vydania časopisu Enter+, ktorý sa venoval súčasnému rómskemu umeniu. Toto špeciálne vydanie akéhosi „manuálu” na súčasné rómske umenie je v našich končinách ojedinelým počinom s presahom na celoeurópsky kontext.

Emília Rigová sa vo vizuálne špecifických inštaláciách, performance a grafických dielach kriticky a angažovane zaoberá sociálnymi stereotypmi a politikou tela a rodu. S pochopením si všíma sociálne a etnické skupiny, ktoré boli v minulosti marginalizované a vymazávané z kolektívnej pamäti, venuje sa najmä prítomnosti a konštrukcii rómskej identity.

Posledných 5 – 6 rokoch sa vo svojej vizuálnej tvorbe venuje otázke konštrukcie rómskej identity, apropriácii rómskeho tela v dejinách západnej kultúry. V roku 2012 vytvorila vlastné alter ego BARI RAKLORI, pomocou ktorého prezentuje prepojenosť majoritného a minoritného sveta a kriticky nastoľuje otázky (ne)viditeľnosti rómskej kultúry a jej otlačkov v majoritnej kultúre.

Zúčastnila sa mnohých medzinárodných rezidenčných umeleckých pobytov a výstav, ktoré reflektovali rómsku kultúru či identitu. Svojimi aktivitami výrazne prispieva k zviditeľneniu rómskej kultúry, histórie a pôvodu Rómov a búra preddefinované stereotypné názory o Rómoch.