Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, Prievidza

Nominácia za dlhodobú a systematickú realizáciu aktivít podporujúcich zlepšenie podmienok a rozvoj miestnej komunity nielen prostredníctvom nízkoprahových aktivít pre deti a mládež.

Spokojnosť poskytuje nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, krízovú pomoc cez telefón a terénnu sociálnu službu krízovej intervencie. Od roku 2014 realizuje svoju činnosť najmä prostredníctvom komunitného centra uprostred sociálneho sídliska v segregovanej časti Prievidze, kde žijú nízkopríjmové rodiny s deťmi na pokraji chudoby. Odborné činnosti a poradenstvo je k dispozícii 277 znevýhodneným rodinám z okolia. Ročne využije služby centra v priemere 16 557 klientov. Deti od 4 do 6 rokov navštevujú sociálnu škôlku s vlastnou metodikou vzdelávania a modelom financovania. Školopovinné deti sa tu pripravujú na vyučovanie, venujú sa záujmovej, prevenčnej a športovej činnosti. Komunitné aktivity navštevujú aj dospelí, rodiny s deťmi a seniori.

V prostredí, kde žijú dve odlišné skupiny sociálne znevýhodneného obyvateľstva, sa podarilo postupne eliminovať napätie a rôzne prejavy intolerancie organizovaním spoločenských, kultúrnych a športových aktivít. Stretávanie sa Rómov a Nerómov vytvára priestor pre prirodzený medzikultúrny dialóg a deti sa od malička učia vnímať svet cez toleranciu, rešpekt a úctu. S cieľom prezentovať pozitívne vzory rómskej kultúry organizácia spoluorganizuje kultúrne podujatia v Prievidzi a v regióne Hornej Nitry. Pre poskytnutie komplexnej pomoci a služieb ohrozeným skupinám obyvateľstva vytvára sieť spolupracovníkov a partnerských organizácií a vďaka 10-ročnému know-how a skúsenostiam patrí v regióne medzi kľúčové v adresnej pomoci rómskej menšine.