Ivan Antala

Profesijná dráha Ivana Antalu je výrazne spojená s rozhlasom. Patrí k tým členom tímu, ktorí pôsobia v Rádiu Expres od jeho založenia v roku 2000. Najskôr pôsobil v pizícii hudobného dramaturga, od roku 2006 zastával pozíciu programového riaditeľa a v spetembri 2006 bol menovaný do fukcie generálneho riaditeľa. Zároveň bol zvolený na post viceprezidenta pre rádiovú sekciu Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS). V roku 2015 sa už po druhýkrát stal členom Prípravného a organizačného výboru Roma Spirit, ako zástupca Rádia Expres, partnera kategórie Čin roka a dlhoročného podporovateľa projektu. Dôvodom aktívnej zaangažovanosti je motto „média výrazne zasahujú do spoločnosti a nesú za to aj zodpovednosť“. Je predsedom poroty kategórie Čin roka.