Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. Vzhľadom na fakt, že EK má takmer exkluzívne právo navrhovať legislatívu, je považovaná za motor európskej integrácie. Pre Radu ministrov a Európsky parlament pripravuje legislatívne návrhy. Zároveň má kontrolnú a správnu úlohu. EK má na starosti prípravu spoločných politík, prípravu rozpočtu a jeho spravovania. Ako strážkyňa dohôd zároveň dohliada na rešpektovanie európskej legislatívy. V prípade jej porušovania môže členské štáty varovať alebo potrestať. EK sa môže so žiadosťou na finančné sankcie obrátiť na Európsky súdny dvor.

Na webovej stránke ec.europa.eu/index_sk nájdete všetky informácie o Európskej komisii.