Späť na ročníky
Ročník2013GypsySpirit
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

Informačné a poradenské centrum Rómov, Rimavská Sobota

Nominácia za poskytovanie poradenských služieb v oblasti sociálnej, pracovnej a vzdelávacej, pomoc rómskym matkám, rodinám pri výchove detí, charitatívnym akciám, sprostredkovávanie zamestnania pre Rómov, organizovanie rôznych rekvalifikačných kurzov, venovanie sa rómskej talentovanej mládeži a  prezentáciu kultúry Rómov na verejnosti.

Deti Humanity OZ

Nominácia za podporu kreatívnych záujmov aj inak znevýhodnených detí, a to s príslušnosťou k rómskej menšine v majoritnom prostredí.

Súkromná stredná odborná škola, Kežmarok

Nominácia za prácu najmä so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity  a odstraňovaniu bariér medzi minoritou a majoritou a predsudkov voči inakosti.

 

KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ – ZAMESTNÁVATEĽ

Slovenské elektrárne

Nominácia za dlhoročnú podporu vytvárania pozitívnejšieho obrazu rómskej komunity na Slovensku, zlepšenia jej celkovej životnej situácie, odbúravania predsudkov, šírenie osvety  a tolerancie  v oblasti rómskej problematiky prostredníctvom dlhoročnej podpory projektu Gypsy Spirit a za podporu  nízkorozpočtového bývania pre marginalizované obyvateľstvo – výstavba rodinných domov v Kojaticiach.

Berša s.r.o. a Obnova s.r.o., Bardejov – majiteľ Jozef Patkáň

Nominácia za aktivity v prospech rómskej komunity. Pán Patkáň výrazne pomáha na sídlisku Poštárka Bardejov.Vykonáva mnoho sociálnych aktivít na podporu zlepšenia situácie Rómov, v prvom rade tým, že sa snaží systematicky hľadať pre nich prácu, či už v Čechách, ale najmä vo vlastnej firme.

Obecná firma Spišský Hrhov

Nominácia za poskytovanie pracovných príležitostí rómskej komunite.

KATEGÓRIA OBCE A MESTÁ

Obec Spišské Tomášovce

Nominácia za legalizáciu stavieb a riešenie bytovej otázky rómskej komunity v obci.

Obec Spišský Hrhov

Nominácia za naplánovaný, dlhodobý a komplexný prístup pri presadzovaní integrácie Rómov v prospech celej komunity.

Obec Vaľkovňa

Nominácia za programy zamerané na integráciu rómskej menšiny do spoločnosti.

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ

PhDr. Viliam Zeman

Nominácia za podporu národnostného školstva s akcentom na rómsku národnostnú menšinu a rozvoj a kultiváciu rómskeho jazyka.

Július Pecha

Nominácia za terénnu sociálnu prácu a každodenné činnosti napomáhajúce k riešeniu situácie bývania, zdravia, vzdelávania a  zamestnanosti Rómov žijúcich v obci Kecerovce.

Mgr. Štefan Lahita

Nominácia za morálnu, metodickú a finančnú pomoc a aktivity vedúce k zlepšeniu životných podmienok Rómov a za cyklus súťaží Môj svet, ktorý výrazne prispel k rozvoju schopností rómskych detí.

KATEGÓRIA ČIN ROKA

JUDr. Jana Dubovcová , verejná ochrankyňa práv

Nominácia za spoločenský a ľudský prínos pre rómsku minoritu a za zvyšovanie prahu vymožiteľnosti základných ľudských práv a slobôd aj pre Rómov.

Obec Bystrany

Nominácia za  projekt – výstavba „Sheffieldského námestia“. Mladí Rómovia z obce postavili „Šefildské námestie“ na mieste bývalého smetiska.

Mgr. Ladislav Horváth

Nominácia za otvorenie strednej školy pre rómske deti v obci Malčice z vlastných finančných zdrojov,  bez akej-koľvek pomoci.

KATEGÓRIA MÉDIÁ

MECEM

Nominácia za  realizáciu projektu – Výstava Skutoční ľudia. Zámerom projektu Skutoční ľudia je prezentovať rómsku komunitu žijúcu v Košiciach a okolí ako neoddeliteľnú súčasť života spoločnosti.

Denník SME, online SME

Nominácia za spravodajstvo a publicistiku o Rómoch, ich živote, diskriminácii a ľudských právach prostredníctvom  www.romovia.sme.sk.

Andrej Bán

Nominácia za reportáže a články týkajúce sa  prostredia vylúčených rómskych komunít  a rómskej otázky ako takej.