Späť na ročníky
Ročník2010GypsySpirit
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

Občianske združenie Člověk v tísni, Slovensko

Nominácia za komplexné a kontinuálne pôsobenie organizácie, dôraz na kombináciu terénneho, lokálneho prístupu so snahou o ovplyvňovanie systémovej úrovne.

Občianske združenie Miesto v dome, Levice

Nominácia za intenzívnu prácu v miestnej časti Ladislavov dvor. Ide o separovanú lokalitu s približne 350 obyvateľmi, ktorí tu žijú bez potrebnej infraštuktúry. Táto lokalita vznikla vysťahovaním neplatičov z mesta Levice.

Občianske združenie Za dôstojný život, Lučenec

Nominácia za pomoc marginalizovaným občanom, najmä v krízových situáciách. V roku 2006 zriadilo OZ Centrum pre občana a rodinu – domov pre osamelých rodičov a útulok s kapacitou tridsať osôb.

KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ – FIRMA

Eureko/Union

Nominácia za najrozsiahlejší projekt realizovaný na Slovensku – Zdravé komunity. Projekt je zameraný na zlepšenie zdravia rómskej populácie a osvetu v oblasti zdravotnej starostlivosti obyvateľov rómskych osád s priamym dopadom na 45 000 ľudí.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (OSZZS)

Nominácia za vyškolenie 90 rómskych zdravotných asistentov k spolupráci pri zásahoch rýchlej zdravotnej pomoci.

Nadácia Orange

Nominácia za dlhodobé partnerstvo a podporu Rómskeho inštitútu pri podpore vzdelávania rómskych detí v programe Štipendijný fond Big Brother, Big Sister.

KATEGÓRIA MIMOŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

Občianske združenie Horúci tím, Čičava

Nominácia za misijné pôsobenie občianskeho združenia Horúci tím v Pastoračnom centre  Rómov v obci Čičava so súčasnou pôsobnosťou v 10 obciach vranovského okresu, považuje starosta Čičavy  za príklad hodný nasledovania nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii.

Spojená škola Chminianske Jakubovany

Nominácia za cielené pôsobenie školy je rozvoj osobnosti dieťaťa s prihliadnutím na druh a stupeň postihnutia i odlišný spôsob života.

Občianske združenie Divé Maky, Bratislava

Nominácia za individuálny štipendijnú podporu talentovaných rómskych detí a mládeže žijúcich  v zložitých sociálnych pomeroch formou individuálneho darcovstva.

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ

Sestra Atanázia Holubová

Nominácia za nezištnú mnohoročnú službu a pomoc chudobným a opusteným.

Mgr. Jana Belišová, etnografka a muzikologička

Nominovaná za jedinečný počin mapovania a archivácie rómskych piesní a za približovanie a zviditeľňovanie autentickej rómskej hudby širokej verejnosti prostredníctvom CD nosičov, koncertov, workshopov, výstav a seminárov.

Iveta Lacková, Eva Dzuriková, Gabriela Lipovská a Anton Mirga

Nominovaní za obetavú terénnu prácu,  za dlhodobé, systematické a nezištné pôsobenie a pomoc v rómskych komunitách s cieľom reálne a efektívne prispieť k zmene postojov Rómov ku svojmu zdraviu, vzdelávaniu a celkovej zodpovednosti za vlastný individuálny i rodinný život.

KATEGÓRIA ČIN ROKA

Mária Nazarejová

Nominovaná za dlhodobú, obetavú prácu a pomoc Rómom,  osobne  participuje  na im určených  zdravotných projektoch, nezištne  a všestranne pomáha mladým rómskym mamičkám a odkázaným.

Kolektív Mestského úradu Giraltovce

Nominovaný za  pomoc mnohodetnej rómskej rodine nad rámec pracovných povinností i kompetencií.

MECEM – Rómske mediálne centrum

Nominované za otvorenie témy obchodovanie s ľuďmi a odvysielalo v súvislosti s ňou 6 reportáží. Zmapovalo rôzne formy obchodovania s ľuďmi, vydalo  súvisiace DVD v rómskom jazyku.

KATEGÓRIA ŠPECIÁLNE OCENENIE POROTY – MÉDIÁ

Divadlo Romathan Košice

Nominácia za prevádzkovanie profesionálneho rómskeho divadla  Romathan, ktoré tvorí rozprávky pre deti predškolského a školského veku, súbor divadla cestuje za svojimi divákmi priamo do osád. Obsaho inscenácií je vysvetľovanie histórie Rómov, ich zvykov a tradícií ako i šírenie a zachovávanie rómskeho jazyka.