Späť na ročníky
Ročník2011GypsySpirit
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

ROMA LEVICE-IPC (informačno-poradenské centrum), Levice

 Nominácia za takmer už desať rokov aktivít v prospech občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Klub SPOLU, DETVA, Marie Olahová

Nominácia za poskytovanie priestorov Komunitného centra v Detve, situovaného v prostredí, kde  sa od roku 1989 postupne koncentrovalo približne 900 Rómov -„neplatičov“ sa realizujú voľnočasové aktivity, záujmové krúžky pre deti i dospelých, poradenstvo a podpora ľudí v hmotnej núdzi i pomoc v konkrétnych problémoch ich objektívne neľahkého života.

OZ LAČHO DROM, Kokava nad Rimavicou, Vladimír Sendrei

Nominované je  za projekt Aktivizáciou komunít ku skvalitneniu života a podpore zamestnanosti,vďaka ktorému sa podarilo zamestnať viac ako 30 nezamestnaných Rómov z obcí v okrese Poltár.

KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ – FIRMA

Nadácia SPP

Nominovaní sú napr. za podporu alternatívneho programu  Fond na vzdelávanie mladých rómskych umelcov, ktorý realizuje občianske združenie Láčho drom a ktorého cieľom je aktívne motivovať rómskych žiakov k pokračovaniu  štúdia na stredných školách.

US Steel, s.r.o. Košice

Nominácia za poskytovanie dlhodobého a trvalého poskytovania zamestnania niekoľkým desiatkom zamestnancov  z prostredia segregovanej rómskej osady.

Nadácia Orange, Bratislava

Nominácia za rozmanité, komplexné a cielené aktivity  v prospech znevýhodnených a ohrozených skupín obyvateľstva.

KATEGÓRIA MIMOŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

Rehoľa Congregatio Jesu, sr Silvia Zábavová a jej spolusestry, Jarovnice

Nominovaná sestra Silvia Zábavová a jej spolusestry pracujú od roku 2007 počas letných prázdnin priamo v teréne, v obci Jarovnice, ktorá je najväčšou rómskou osadou v strednej Európe.

Divadlo z chatrče, Komunitné centrum ETP, Irma Horváthová, vedúca Divadla z chatrče, Moldava nad Bodvou

Nominácia za realizáciu divadla mladých Rómov z rómskej osady v Moldave nad Bodvou.

KARI-Krajská asociácia rómskych iniciatív, Banská Bystrica

Nominované občianske združenie vzniklo v spolupráci štátnej správy, samospráv a občianskych združení.

Anna Ferkaninová, starostka obce Nižný Komárnik

Nominácia za zrealizovanie elektrifikácie a zavedenie pitnej vody do pôvodných chatrčí, následne likvidáciu osady a vybudovanie  obecných bytov nižšieho štandartu s vlastnou čističkou odpadových vôd, výstavbu mostu, prístupovej komunikácie k novostavbám  i výsadbu zelene a parkovej úpravy pred novopostavenými domami.

František Gall, Drienovská Nová Ves,

Nominácia za spontánnu prácu a pomoc rómskej komunite pri komplexnej občianskej integrácii  v obci a „objavenie“ a „tútorstvo“ dievčenskej skupiny Sabrosa.

Manželia Helena a Ivan Akimovci, občianske združenie Kežmarský hlas, Kežmarok

Nominácia za prácu s rómskymi deťmi a mládežou v oblasti prezentácie tradičnej rómskej kultúry, spevu a tancov, čím priaznivo ovplyvňujú a predurčujú život týchto detí  smerom ku získaniu zručností, skúseností a zážitkov uplatniteľných v budúcom osobnom i spoločenskom živote.

KATEGÓRIA ČIN ROKA

Ladislav Žilecký, riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Jakubany, okres Stará Ľubovňa

Nominácia za prácu riaditeľa „zmiešanej“ rómsko-nerómskej ZŠ s materskou školou sa dlhodobo a celou svojou osobnosťou angažuje a zasadzuje za skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, ozajstné  vzájomné rešpektovanie rómskych a nerómskych žiakov a žiačok, efektívnu integráciu rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Jarmila Vaňová, Rómske mediálne centrum (MECEM), Košice

Nominácia za natáčanie reportáže v rómskej osade v obci Bidovce sa jej podarilo doslova pred kamerami doviesť k dohode starostu a miestnych Rómov, ohľadom zabezpečenia materiálu a vykonania prác, ktoré boli potrebné ku zavedeniu vody pre približne 150 ľudí v rómskej osade.

PaeDr. Andrea Vaľková, Nižný Tvarožec

Nominácia za nezištnú a všestrannú pomoc deťom v miestnej rómskej osade.

ŠPECIÁLNE OCENENIE POROTY – MÉDIÁ

Peter Kubínyi, Bratislava

Nominácia za investigatívne mapovanie reálneho, každodenného  života, problémy i divokú krásu Rómov zo segregovaného, sociálne vylúčeného prostredia.

Andrej Bán, Bratislava

 Nominácia za reportáže z prostredia vylúčených rómskych komunít sa etabloval  v slovenskom aj českom mediálnom prostredí.

Janette Maziniová, Bratislava

Nominácia za prácu v publicistke.Na svojom blogu  otvorene, priamo a úprimne zverejňuje osobné „správy“, týkajúce sa komplexných problémov i riešení  rómskej problematiky.

Manželia Ján a Tatiana Čonkovci, o.z. Rómske internetové rádio, www.gipsy.sk , Bratislava

Nominácia za nesmierne záslužnú činnosť- nimi „vymyslené“  a realizované rómske internetové rádio prezentuje, propaguje a systematizuje predovšetkým rómsku hudbu (momentálne 102 kapiel zo Slovenskej a Českej republiky).