OZ Equity, Bratislava

Nominácia ze realizáciu letného zážitkového tábora pre rómske a nerómske deti BlackandWhite – žime spolu!``, ktorý prispieva k budovaniu vzájomného rešpektu a priateľstva.

Občianske združenia Equity sa venuje aktivitám v prospech marginalizovaných Rómov žijúcich v segregovaných osadách od roku 2009. Podporuje vzdelávanie, voľnočasové aktivity, poskytuje poradenstvo, materiálnu i morálnu pomoc znevýhodneným skupinám. S dôrazom na férový prístup sa snaží o spájanie znevýhodnených komunít a majoritnej spoločnosti. Okrem budovania vzájomného porozumenia cez osobný konkakt OZ Equity podporuje aj Divadlo z chatrče, udeľuje štupendiá, či prináša do osád Európsku noc výskumníkov. Riešenie mnohých problémov vidí vo vzájomnom spoznávaní sa a zbližovaní sa – aj preto organizuje letný tábor BlackandWhite. Už tri ročníky sa v ňom stretávajú deti a mládež žijúce v nevyhovojúcich podmienkach rómskych osád a ich nerómski kamaráti. Účast na tábore je bezlpatná a chápe sa ako odmena – účastníci tábora sú táborom odmeňovaní za kamarátstvo, odhodlanie a statočnosť či lámanie bariér. Posledný ročník spojil 23 rómsky, maďarsky a slovensky hovoriacich detí, pochádzajúcich z detských domovov, profesionálnych rodín, osád a majoritnej spoločnosti. Do tábora tiež pravidelna zavítajú hostia so špeiciálnym pre deti obohacujúcim programom. Tábor spája aj vedúcich z rôznych prostredí a búra predsudky medzi samotnými účastníkmi tábora, ale aj rodičmi a rodinami.