OZ Deti humanity, Bratislava

Nominácia za podporu rozvoja tvorivých schopností detí a mládeže zo znevýhodneného prostredia – vrátane príslušníkov rómskej menšiny – prostredníctvom cyklu kreatívnych súťaží Môj svet.

Občianske združenie Deti humanity každoročne vyvíja priamu starostlivosť o niekoľko desiatok detí postihnutých chudobou a sociálnym vylúčením. Základným atribútom jeho práce je podpora často skrytých, produktívnych a tvorivých schopností týchto detí prostredníctvom širokej palety záujmových činností (vzdelávacie, bádateľské, výtvarné, hudobné, spevácke, tanečné, čitateľské, slovesné, dramatické, technické, pracovné, športové).

Hlavnou aktivitou, ktorou sa združenie usiluje dosiahnuť vytýčené ciele, je organizovanie cyklu „Môj svet“, pozostávajúceho zo siedmich kreatívnych súťaží, ako napr. „Koníčky, čo mi prinášajú radosť“, „Za čo vďačím knihe“, „Činorodé priateľstvo“. Dôležitým a deťmi citlivo vnímaným a rešpektovaným výstupom činnosti dobrovoľníkov združenia sú adresné hodnotiaco-motivačné listy, v ktorých súťažiace dieťa dostáva detailnejšie posúdenie svojich aktivít spolu s príslušnými odporúčaniami.

Účasť na týchto súťažiach, spolu so spätnou väzbou, prispieva k zlepšeniu školského prospechu a tiež k rozvoju osobnostných predpokladov tútorovaných detí. Pomáha im vytyčovať si životné ciele a optimalizovať voľbu ďalšieho štúdia tak, aby perspektívne dosiahli zamestnanie v súlade so svojimi záujmami a osobnostnými dispozíciami a dokázali sa vlastnými silami vymaniť zo sociálnej odkázanosti.