Nadácia škola dokorán

Program Step by Step (Krok za krokom), Nadácia Škola dokorán

„Projekt v značnej miere aktivizuje všetky subjekty výchovy a vzdelávania tak na lokálnej ako aj na komunitnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni. Výstupy projektu potvrdili, že metodika Krok za krokom dokáže zlepšiť učebné výsledky rómskych žiakov aj z marginalizovaných rómskych komunít, umožňuje realizovať pripravenosť detí predškolského veku aj v rodinách zo sociálne znevýhodneného prostredia, zvýšiť vedomostnú úroveň v kognitívnej a nonkognitívnej oblasti ako aj pozitívne ovplyvniť vývinovú úroveň detí a žiakov, vyrovnávať negatívne vplyvy sociálneho prostredia.“
„Projekt v značnej miere aktivizuje všetky subjekty výchovy a vzdelávania tak na lokálnej akoaj na komunitnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni. Výstupy projektu potvrdili, že metodika Krok za krokom dokáže zlepšiť učebné výsledky rómskych žiakov aj z marginalizovaných rómskych kounít, umožňuje realizovať pripravenosť detí predškolského veku aj v rodinách zo sociálne znevýhodneného

Nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná na celoživotné vzdelávanie, ktorej činnosť sa realizuje predovšetkým v lokalitách s vyšším počtom rómskych komunít a orientuje sa na deti zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia. Konkrétne ide o rozvoj zručností, odstraňovanie nedostatkov vo vzdelávaní rómskych žiakov, presadzovanie zmien za zlepšenie kvality vzdelávania týchto detí, cielenú prácu s učiteľmi a zmenu školského prostredia a klímy.