Anna Ferkaninová

starostka obce Nižný Komárnik

Pani Anna Ferkaninová je starostkou, ktorá vedie „svoju“ obec na poľsko –slovenskom pomedzí už tretie volebné obdobie. Dedina Nižný Komárnik má z jednej tretiny rómske obyvateľstvo.  Za viac ako desaťročie sa starostke  podarilo zrealizovať elektrifikáciu a zavedenie pitnej vody do pôvodných chatrčí, následne likvidáciu osady a vybudovanie  obecných bytov nižšieho štandartu s vlastnou čističkou odpadových vôd, výstavbu mostu, prístupovej komunikácie k novostavbám  i výsadbu zelene a parkovej úpravy pred novopostavenými domami. Pani starostka Rómov motivuje a mobilizuje ku svojpomocnej práci pre obec, rekvalifikáciám i občianskej  angažovanosti. Vďaka jej autorite a vplyvu v obci neregistrujú žiadne krádeže, záškoláctvo ani zneužívanie sociálnych dávok…