OSOBNOSŤ

ocenenie pre jednotlivca, ktorý svojou činnosťou dlhodobo prispieva, resp. prispieval k zlepšeniu situácie rómskej komunity a rozvoju medzikultúrneho dialógu


KULTÚRA 

ocenenie pre jednotlivca alebo organizáciu za celoživotnú aktívnu snahu a/alebo realizáciu aktivít hodných osobitého zreteľa, ktoré prispievajú k pozitívnej prezentácii, zachovaniu alebo rozvoju rómskej kultúry a identity


OBEC A MESTO

ocenenie pre obce, mestá a územné celky, ktoré sa prostredníctvom samospráv spoločnou snahou pričinili k dôstojnému postaveniu  rómskej komunity a prispeli k porozumeniu a spolunažívaniu s majoritnou spoločnosťou


SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ

ocenenie je udeľované za aktivity realizované firmou, podnikateľským subjektom, organizáciou alebo inštitúciou, ako napr. materská škola, univerzita, výskumné pracovisko


MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

ocenenie za aktivity realizované  občianskym združením, asociáciou, nadáciou, neziskovou organizáciou, záujmovým združením alebo inou mimovládnou organizáciou


MÉDIÁ

ocenenie pre novinára/novinárku alebo masmédiá, ktoré šíria pozitívne, objektívne, citlivé a vyvážené informácie o rómskej menšine, či iným výrazným spôsobom prispievajú k šíreniu porozumenia a tolerancie v spoločnosti


ČIN ROKA

ocenenie Čin roka je špeciálne ocenenie za výnimočný čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity