Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov v krajine realizácie oceňovania. Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie.

 

Rómska problematika má širokospektrálnu dimenziu  a zasahuje sociálnu oblasť, oblasť vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti. Zámerom projektu je verejné ocenenie, zviditeľnenie a prezentácia aktivít, ktoré podporujú integráciu Rómov a prinášajú efektívne a fungujúce riešenia  problémov rómskej komunity. Ocenenie a prezentácia pozitívnych príkladov sú motiváciou aj pre iné subjekty, aby sa angažovali v rámci projektov, ktoré prinášajú komplexné a dlhodobé riešenie otázok týkajúcich sa rómskej komunity a sú inšpiráciou pre všetkých, ktorí sa rozhodnú aktívne podieľať na riešení rómskej problematiky a výrazne ovplyvňujú verejnú mienku.

 

Ďalšími cieľmi sú :

• verejné ocenenie jednotlivcov a organizácií, ktorí sa svojou každodennou prácou aktívne podieľajú na zlepšení postavenia Rómov;
• vytvorenie verejnej platformy na prezentáciu pozitívnych prínosov v prospech rómskeho etnika a týmto spôsobom priblíženie aktivít organizácií a jednotlivcov zameraných na
• podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti nielen z hľadiska národného, ale aj medzinárodného;
• vytvorenie tradície udeľovania cien a oceňovania práce pre rómsku komunitu
• medzinárodná akceptácia ocenení v prospech rómskej komunity;
• prepojenie jednotlivých organizácií a jednotlivcov a vytvorenie prínosných partnerstiev v oblasti podpory a prezentácie národnostných menšín.

Ocenenie Roma Spirit je preto zamerané na podporu a zverejnenie tých projektov a aktivít, ktoré prinášajú skutočné, merateľné výsledky a predstavujú pre rómskych obyvateľov reálnu pomoc. Projekt Roma Spirit má ambíciu pomocou vytvorenia rovnomenného ocenenia na národnej úrovni, oceniť pomoc, prácu a podporu, ktorá smeruje k cieľu motivovať ďalšie subjekty k realizovaniu efektívnych projektov, venujúcim sa tejto problematike.